Dziyń Ślōnskij Fany

15 lipca fajrujymy Dziyń Ślōnskij Fany. Skuli tego zachyncōmy do wywieszynio fany naszyj ziymie na ôknach, balkōnach i zygrōdkach.

Farby fany Gōrnego Ślōnska, jak we wielu przipadkach na świecie, wziōnły sie ze farbōw herbu naszyj ziymie. Farby złoto i modro na Gōrnym Ślōnsku majōm tradycyjo, co siōngo do XIII stolecio. We naszyj tajli Europy sōm ône rzodke, ale princ ôpolsko-raciborski Kazimierz I bōł na V krucjacie społym ze krōlym wyngerskim Andrzejym II. Tam pewnikym trefiōł na złoto-modre symbole rycerstwa francuskigo, bo we Francyji te farby sōm doś popularne. Mōg tyż trefić je już na dworze wyngerskigo krōla, bo sōm Andrzej to bōł syn ôd Agnieszki z Châtillon, a ôżyniōny bōł ze Jolandōm z Courtenay ze francuskij krōlewskij dynastyje Kapetyngōw.

Nojstarsze znane farbiate przedstawiynie herbu naszyj ziymie idzie trefić we zōmku Lauf kole Norymbergi. Zōmek bōł postawiōny we 1356 roku, a że w tamtym czasie tyn rejōn noleżoł do Krōlestwa Czech, we zalu herbowym na ścianach mogymy ôglōndać herby ziym czeskich.

Dziyń Ślōnskij Fany upamiyntnio uchwolynie Statutu Ôrganicznego Wojewōdztwa Ślōnskigo 15 lipca 1920 roku ôd polskigo Syjmu. Statut dowoł wojewōdztwo szyroko autōnōmijo w rōmach nowego państwa polskigo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Najstarsze barwne przedstawienie herbu Górnego Śląska, fot.: Aleksander Hajman
Nojstarsze farbiate przedstawiynie herbu Gōrnego Ślōnska, fot.: Aleksander Hajman
Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza