A ôn ci pado – PO!

Grzegorz Kulik przejechoł sie we swojim tekście “Mao nie zagłosowałem na Wiosnę” po kōmitetach, co bydōm sztartować w europejskim welōnku. Pokozało mu sie, że na żodyn niy idzie dać głosu… Żodyn krōm Platformy Ôbywatelskij (abo, wierza, Koalicyje Europejskij, przi kieryj Platforma terozki je). Chocioż – pado – mioł już na nia żodyn roz niy welować.

Zdo sie ale, co prziszeł ku tymu ino skuli tego, co niy wejrzoł na nia tak, jak zaglōndoł na drugie partyje: bez dokōnania, partyjne kōmunikaty, abo ôsoby, co sztartujōm na wykozach.

Tōż wezna i dopisza tyn kōnsek, kierego chybio we ôryginalnym tekście. Mōm nadzieja, iże Grzegorz sie na mie za to niy pogorszy.

***

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Miołbych dać krziżyk przi Platformie, kiero wraziyła do zamarznika ôbywatelski projekt ustawy, co przidowała Ślōnzokōw na wykoz etnicznych myńszości? A przeca to niy bōł ino tyn jedyn roz za ôsiym lot regiyrowanio, jak inicjatywy do ślōnskij godki abo etniczności były ôdciepowane, przeciepowane abo ôsmolōne.

W kieryj za człowieka ôd dyskōntowanio ślōnskich sympatyjōw robi europoseł Marek Plura? Tyn, co chce robić za ślōnskigo papieża we sużbie u “Pónbóczka”, z prawym do “exkomunikowanio” ze świyntyj, ślōnskij nacyje tych, co sie dziwajōm na świat inacyj jak ôn?

Kiero… Ani sie niy cisna tam, kaj już Poloki robiōm za tela larma: miyndzy ôśmiorniczki a piniōndze z OFE, miyndzy ôroz fajnego Giertycha a zawdy ciekawo Kopacz ôd dinozaurōw.

Dej pozōr tyż:  „Przemilczane” Moniki Neumann – recenzja

Niy wierza Grzegorzowi, jak mi pado, co Platforma to je jedyno – abo jakoś – alternatywa. Po prowdzie zdo mi sie, co idzie miyndzy kōmitetami znojś takie, co majōm mynij grzechōw do ôbywatelskigo społeczyństwa jak ôna.

Niy ma partyje idealnyj. Przi welōnku zaś bydzie trza sie szkryfnōńć przi tyj, ôd kieryj nojmynij mi sie dźwigo.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza