Żory: Zazwōniyła po szandarōw, żeby jij kupiyli cygaryty i colã

Zawołała policyjōnōw i kŏzała im kupić jij cygaryty i colã, jak niy chcieli tego zrobić, to ich posłała do sōmsiadōw. Zgorszōnŏ jejich postawōm niy przijōnła tyż mandatu. Terŏz 65-latka stanie przed gyrichtym i za bezpodstawnõ interwyncyjõ zapłaci grziwnã.

Wczorej przed 16.00 na numer alarmowy zazwōniyła starszŏ kobiyta i prawiyła, iże potrzebuje pōmocy. Jak sie pokŏzało 65-latka zawołała mundurowych, bo chciała ich wysłać na zakupy! Pedziała im, coby kupiyli jij cygaryty i colã, a kej ôdkŏzali, to wysłała ich do sōmsiadōw.

Kobiyta była przekōnanŏ, iże jeźli policyjōny niy chcōm społnić jeji prośby, to winni poprosić ô to sōmsiadōw. Na nic zdało sie tuplikowanie, iże policyjōny niy pŏrajōm sie takimi rzeczami, bo kobiyta cołki czas prawiyła, iże winni jij „pōmōc”.

Mōndurowi, za bezpodstawnõ interwyncyjõ, uzdali sie skŏrać 65-latkę stozłotowōm sztrŏfōm. Kobiyta jednak niy przijōnła jij i terŏz stanie przed gyrichtym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza