Zŏbrze: Krōł sie we dziurze we fōndamyntach chałpy

Zŏbrscy kryminalni chyciyli chopa, co sie krōł przed wymiarym sprawiedliwości. 29-latek poszukowany bōł listkym gōńczym za ôbrŏcanie srogōm wielościōm narkotykōw. Poszukowany skrōł sie przed mōndurowymi we wykutyj w fōndamyntach dōmu dziurze.

Chycōny wpŏd w rynce zŏbrskich kryminalnych zajmujōncych sie poszukowaniym ôsōb, co sie kryjōm sie przed wymiarym sprawiedliwości. Za 29 lŏt starym chopym wydany bōł listek gōńczy skuli ôbrotu srogōm wielościōm narkotykōw. Z policyjnych informacyji wynikało, iże beztydziyń przebywoł na terynie Europy, jednak rŏz za kedy nawiydzoł swojã familijõ w Tarnowskich Gōrach. Chop ôstoł zastawiōny prawie w czasie jednych z takich byzuchōw. Jak kryminalni zaklupali do dōmu ôd jego partnerki, ta stwiyrdziyła, iże 29-latek je w Niymcach, kaj znŏd robotã. W czasie wybadaniŏ pōmieszczyń dōmu, policyjōny dojzdrzeli we łaziynce małe ôkno, bez kere szło dostać sie do stōdoły, co stoji kole dōmu. Kryminalni przeszli bez ôkno i wybadali stōdołã, w keryj znŏdli wykutõ w fōndamyntach dziurã, co kludziyła pod dōm. W czasie przeszukaniŏ prowizorycznego pōmieszczyniŏ, wachtyrze prawa ôdnŏdli skulōnego pod ścianōm chopa. Poszukowany 29-latek ôstoł zastawiōny i trefiōł do heresztu. Czynności we sprawie trwajōm.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza