Zapŏlōł sie balōn z ludźmi

Lecieli podziwiać wschōd słōńca. Miało niy braknōńć wrażyń i tak sie stało. Czasza balōnu zahŏczyła ô linijõ ynergetycznõ i wziōnła sie pŏlić. Take prawie zgłoszynie dostoł dinst pawłowskigo kōmisariatu policyje w sobotã rano.

Na miyjsce pojechali szandarzi. Pokŏzało sie, iże naprŏwdã uciyrpioł ino balōn, a barzij materyjŏ z jego czasze. Przi lōndowaniu tykła sie ôna ze kablami, co w nich przepływŏ sztrōm i doszło do zwarciŏ instalacyje i zapŏlyniŏ balōnu. Na szczyńście, w tym czasie kosz, co w nim siedzieli ludzie, bōł już na tela nisko, iże piyńcioôsobowŏ grupa mogła bezpiycznie z niego wyskoczyć. Skuli tego, iże tajla balōnu zawisła na kablach, potrzebnŏ była tyż interwyncyjŏ pogotowiŏ ynergetycznego i fojermanōw.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza