X Ślōnski Dziyń Miodu, 4.08.2019

W niydziela 4 siyrpnia na rynku we Pszczynie ôdbydzie sie X Ślōnski Dziyń Miodu.

Jak kożdy rok bydzie słodko i muzycznie. Wykłady, kōncerty i sztandy z produktami pszczelymi. Wszyjsko pokludzi Krzysztof Zaremba. W czasie fajru bydzie szło spōmōc Dōm Kulejōncych Aniołōw.

Program:

10:00-20:00 – jarmak produktōw pszczelich
10:00-17:00 – kōnkurs i graczki ô tymatyce pszczelarskij
10:00-17:00 – zbiōrka miodōw na rzecz „Dōmu Kulejōncych Aniołōw”
13:00-14:00 – Sztudio Śpiywki VoicePless
14:00-15:00 – wykłod dr hab. Bogdana Kędzia nt.: „Lyczynie produktami pszczelimi”
15:00-19:00 – kōncert ksiyndza Bogdana Skowrońskigo
17:00-17:30 – usōndzynie kōnkursōw i wrynczynie nadgrōd

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza