Francek Fyrtok, 27.03.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Kochany Hanysie!

Miołbych ci dużo do powiedzynio, ale czasu mōm mało. Głosowanie plebiscytowe było i tak i tak. Mōmy nojwiyncej gmin za Polskōm i mōmy też wiynkszość głosōw za Polskōm. Ale tam, kaj sie kōńczyły nasze Boże strōny, Niymcy granatami i gwerami zmusili naszych ludzi do głosowania za Niymcami. Czynsto było tam jawne głosowanie, bo tak zarzōńdzili Niymcy.

Koalicyo bydzie musiała podszukać wszystko i naprawić niymiecke niesprawiedliwości, fałszerstwa i gwałty przi głosowaniu. Ale już nie naprawi wszystkego i Ślōnsk bydzie musioł być podzielōny. Do Polski pōjdzie krys pszczyński, rybnicki, strzelecki, lubliniecki, tarnogōrski, gilwicki, zobrski, katowicki i bytōmski. Zaś reszta Gōrnego Ślōnska musi być podzielōna pōmiyndzy Polsko a Prusy. Tam, kaj Niymcy głosowali granatami, tam Ynglicy powinni zaprowadzić porzōndek. ażeby na Ślōnsku nie było Irlandyji. Tako jest moja polityka. Iże Niymcy kłamiōm, iże napadajōm i mordujōm, to świynto prowda. Ale sōm też tacy, co już uciekajōm na pioski brandynburske. Nasz norōd musi mieć ôd koalicyji ôpieka i ôchrōna, bo inaczy moji koleksy zacznōm Niymcōw huśtać. A musi być spokōj aż do zatwierdzynia głosowania u ambasadorōw w Paryżu. Ô libstach napisza ci pōźniej – teraz ci moga jyno pedzieć, że w śmiergust byda dziołchy loł, tak jak w inne lata. Libsty ôbiecały mi dużo kroszōnek, byda sikoł, tak jak mie tu widzisz na ôbrozku. Spodziewōm sie, że i ty bydziesz sikoł.
Francek Fyrtok.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza