Wirtualno wystawa herbōw – cz. 2

Wirtualno wystawa herbōw skiż trzidziestolecio samorzōndności we III RP. Dzisiej drugi kōnsek.

Ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

SANOK

Princ halicki Jerzy tyn Sanok lokowoł
Ze władcami Polski po swojemu zmowioł
Prawym magdeburskim te miasto stanyło
Na Rusi halicki piyrsze take było

Dyć bojary struli drap władce swojego
Drap sztela halicko Kazika Wielgego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sanok – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

SŁŌMNIKI

Szłōm – swoje miano doł tym Słōmnikōm
Szłōm chrōniōł gowy dyć wojownikōm
Z ajzy klepane zocne helmisko
W niym czasym zdo sie nadzieji wszysko

Kazimierz Wielgi mioł w zocy sztela
Doł prawa miejske – zdo niy za wiela
Kościōł drzewniany wartko podźwigoł
Dboł ô dziedzina, tōż z tym niy migoł.

Słōmniki – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

STRZELIN

Sie przi Oławie szlaki krziżujōm
Kupce z toworym tyndy wandrujōm
Tōż i warownia tu kasztelana
Tako spokojni, czy ciyngym szpana?

Czy ta dziedzina słynie łukami?
Czynsto szło trefić tam ze strzałami?
Dzisioj we herbie, dyć piyrwyj zdowo
Kaj strzała – śmiertka ze kosōm stowo.

Strzelin – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

BIOŁO PODLASKO

Pyjter Janowicz z przezwiskym „Bioły”
Piyrszym dziedziny ty panym?
Czas mono niy bōł wtedy wesoły
W Ksiynstwie Litewskim doś szpany

Przi Iliniczach jakoś jyj dzioło
Choć wojewōdztwa miyniyły
Wpiyrw trockim wiatrym w dziedzinie wioło
Drap podlaskymu do siyły.

Bioło Podlasko – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

DOLSK

Piyrwyj osada bōła targowo
Biskup gnieźniyński tu panym stowo
Szlak ze Poznanio na Ślōnzek szoł
Tōż Dolsk profity ze tego mioł

Kazimierz Wielgi miastym już zrobiōł
Biskup kościołym zocnym ôzdobiōł
Jeziora Dolske, Wielge i Małe
Fiszōm futrujōm przez wieki całe.

Dej pozōr tyż:  Chodź kobieto, raboti!
Dolsk – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

ORNONTOWICE – Renoltowitz
Reinold zasadźcōm richtig ty wsi?
Czy historyjo coś ô tym wiy?
Czamu jo dzisioj tako to słysza?
Fara tu karlus mioł mieć sołtysa!

Tōż we tych czasach na Ślōnsku dzioło
Choć wpiyrw niy bōło wcale wesoło
Kolōnizacjo wielgo ruszyła
Ze Flandrji, Niymiec, Walōńji była
Ludzi nalazło na ziymie puste
By zaś sie mogły stać bardzi tuste.

Ornontowice – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

Bronisław Wątroba

Piyrszy kōnsek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza