Walek Brōzda 6.03.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Kochany Hanysie!

Możesz też i moje pismo wydrukować, bo mi sie na żol zbiero, iże Fyrtok i Klachula robiōm polityka, a przeca my gospodorze też żyjymy i mōmy swoja polityka. Ażebyś wiedzioł, chto to jest, to ci posyłōm moja fotografio, a nazywōm sie Walek Brōzda. Mōm 20 jutrzin, dwie krowy i kōnia, a moja staro, niby Brōzdzino, co ji jest na miano Marjana, mo maciora na prosiynta, pora kur z gynsiami i 8-mioro dzieci.

Urodziłech sie w lutym, kedy to gospodorz i gospodyni nojwiecej majōm czasu. Z mojōm starōm poznalimy sie na ôdpuście i zaroz my sie mieli ku sobie. Wiana tam nie miała wiela, bo jyno dwiesta twardych i jałōwka. Ale jałōwka tako piekno, żebyś jej mōgł gymby dać. Zaniedługo sie ôcielila. Poszełech do chlewa ôbejrzeć, chyciłech za ôgōn i podniōsł: – to dobrze – padōm se, bydzie z tego krowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôd tatulka dostołech kobyła. Kupili jōm ôd Ulitzki, może sie po nim poprzniła, bo sie biła kożdy rok, a nie ôdstoła, była zawdy jałowo. Sprzedołech jōm w Gliwicach a kupiłech kōnia, jak stodoła, jyno jest jak dzioucha łechciwy. Ciōngnie fest, a mōndry jest, bo do kożdej karczmy skryńci i wōl nie wōl trzeba furmańskego wychylić i drugim przikryć, bo przeca człowiek na dwōch nogach chodzi.

Tak mi sie Bogu dzieki dobrze wiedzie. Na polu sie rodzi, dzieci sōm zdrowe, a że Bōg doł wojna, to sie i coś uszporowało, jyno cōż kedy z tych papiōrkōw nie ma wiele pociechy, bo sōm co roz leksze. Keby to jak nojpryndzyj był plebiscyt i nojpyndzyj dostać sie do Polski, to se zaroz na parcelacyji kupia wiyncyj gruntu. Jużech se upatrził na dworskym porzōndny kōnsek. Te dworske pole tak leży przi mojym, jak by do mojego już należało. Jyno żeby przi parcelacyji nie wygnali wszystkich zajyncy, bo jo se też poradza puknōńć. Trocha pola wiyncyj już by sie przidało bo mōm dwōch synkōw, jedyn bydzie tak jak ôjciec gospodorzym, a drugi chce iść na szkōły. Matka chce, aby szeł na ksiyndza, ale mo z niego być taki ksiōndz jak Ulitzka, to niech idzie na kōminiorza. Moja Brōzdzino jest strasznie zmierzło, toż dōm synka na japtekorza to jej bydzie kropki robił.

Teroz sie wszystko ôrganizuje. My mōmy nasze Kōłko Rolnicze i porzōndnie sie sprawuje. Jyno barōn vōn Reitzenstein też chce u nos zorganizować swōje koło. Kole nosa! Pedzieli my tymu posłańcowi, iże mo zôrganizować wszystke byczki we wsi, a jak mo chyńć to i kozy Urbankowe bo ich jak nie ma tak nie ma. Tyn posłaniec Reitzensteinōw tak zmykōł jak pies po zopłociu z ôgōnym miyndzy nogami. Co to znaczy Reitzenstein, czy ôn rajcuje kamiynie, czy kamiynie ônego rajcujōm? Spytołech sie ô to mojej starej i pedziała mi, iże kamiynie nie mogōm rajcować, tōż Reitzenstein musi być lo kamiyni magnesym bo chłopacy ciepiōm na jego kolasa kamykami.

Na zebraniu naszego Kōłka Rolniczego jedyn ôsprowioł, iże nie mōmy mieć chlewa tak blisko chałupy, bo to bardzo niezdrowo. Jakech tego tam nie poradził spokopić, to i teroz jeszcze medykuja, pytołech sie mojej starej ale pedziała mi iże to nieprowda. Mōja chałupa stoji przi chlewie już 60 rokōw, a żodno świnia jeszcze nie zdechła ani tatulkowi ani mojej kobiecie, bo jest dobro gospodyni.

Walek Brōzda.
Z ôjca i syna gospodorz.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza