Utrŏpy Micyny: Kolŏrze w Łŏgewnikach

Dzisioj piszã krōtko i to yno skuli Franca, bo mi go żŏl. Dŏwno niy widziałach majorantnego chopa tak ślimtać. Prŏwda, że to miglanc i ôżyrŏk, ale nawet ôn niy zasużōł na take traktowanie. Chciałach Wōm sam wciepnōńć jego relacyjõ z tego, co mu sie przitrefiyło w niydzielã, ale była chyba za fest ymocyjōnalnŏ. Niykedy w nerwach polskŏ tajla Francowyj natury robi ś niygo ôkropnego sorōnia. Kej yno go nic niy szteruje, poradzi być porzōndnym Ślōnzŏkym i nigdy niy przeklinŏ, bo mŏ w zŏcy “tradycyjne ślōnske werty”. Na zicher znŏcie wszyjske te werty beztōż tak yno dlŏ przipōmniyniŏ wymiyniã niykere ś nich:

– Ślōnzŏki niy przeklinajōm a wulgarne słownictwo wrŏz z gorolami prziszło ku nōm z Polski.
– Kŏżdy Ślōnzŏk je robotny i akuratny beztōż jak już sie biere za robotã to jōm wykōnuje do porzōndku.
– Ślōnzŏk zawdy mŏ w dōma posprzōntane a kej na jakimś ślōnskim placu widzicie bajzel to na zicher miyszkajōm tam gorole.
– Ślōnzŏki sōm religijne tōż majōm w zŏcy Pōnbōczka i wszyjskich ksiynży (nawet tych kerzi porzōnd fandzolōm gupoty).
– Ślōnzŏk uznŏwŏ yno tradycyjny model familije a wszyjske buzeranty co miyszkajōm na Ślōnsku to na zicher sōm gorole.

Nō ja, ale jŏ niy ô tym miała pisać. Rozchodzi sie ô Franca i ô to, że ôba wierzymy w siyłã mediōw społecznościowych. Kej w niydzielã z uśmiychym na gymbie i tasiōm nafolowanōm piwym wyłaziōł ze Żabki przi Świyntochłowickij w Łŏgewnikach, to richtig mioł wiarã w ludzi a jejich dobre serca. Uzdoł, że niy bydzie czekoł z celebracyjōm tego piyknego dnia i swojij wyśmiynityj launy, beztōż zarŏz wyjmnōł z tasie jedna flaszkã tyj idyjalnie schłodzonyj ambrozje. Ôtworzōł jōm i dźwignōł ze satysfakcjōm, coby klara jeszcze rŏz ôświytlyła jōm swojymi prōmiyniami. I wtynczŏs stała sie rzecz ôkropicznŏ a cołki świat Franca w mōmyncie swalōł sie choby ôd tykniyńciŏ magicznyj rōżdżki.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Chop, kery prawie tam przejyżdżoł na kole, wyrwoł mu z rynki flaszkã i pojechoł dalij. Franc z ôdewrzōnōm gymbōm ôbserwowoł jak kradziŏk jednym szlukym wypiōł cołke piwo a prōznõ flaszkã roztrzaskoł ô tretuar. Durś bōł w szoku, kej ôrŏz ôd strōny Bytōmia ukŏzała sie jego ślypiōm potynżnŏ halastra kolŏrzy. A kŏżdy ś nich musioł mieć durst jak pierōn. Franc spōmnioł sie, że w rynce trzimie tasiã połnõ flaszek z piwym i zaryagowoł instynktownie. Zaczōn pitać, ale bōł taki wylynkany, że nogi mu sie blank pōmotlały i po poru krokach ôbalōł sie na zŏl. Tasia wydała niyprzijymny klang, piwo ze strzaskanych flaszek rozloło sie po tretuarze a rzyka płaczek po gymbie ôd Franca.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kej po tym wszyjskim uwidziałach Franca u nŏs na placu, bōł wrakym czowieka. Ciynżko bōło mu ô tym ôsprawiać, ale mioł szczyńście że trefiōł na takõ ympatycznõ ôsobã jak jŏ. Cudym przekōnałach go, coby narysowoł portret pamiyńciowy karlusa, kery mu porwoł piwo.

I tukej mōmy do Wŏs prośbã. Jeźli poznŏwŏcie chopa na bildzie, dejcie znać. Tyn gizd musi pōniyść kōnsekwyncyje. Wierzymy w siyłã interneca i facebooka bo w polskõ policyjõ już niy. W pyńdziałek kŏzałach Francowi zgłosić te zdarzynie na kōmyndzie, ale prziszoł nazŏd jeszcze barzij upokorzōny. Pedzieli mu, że ôni to smolōm. Bez Łŏgewniki jechoł w niydzielã Tour de Pologne i podug policyje to je blank normalne, że kolŏrze zbiyrajōm płyny narychtowane dlŏ nich ôd ludzi wzduż szosyje. Ja, mhm! A spytoł sie ftoś Franca eli chce jakimuś cudzymu karlusowi ôddŏwać piwo? Chaja, kerõ Franc zrobiōł policyjōnōm skōnczyła sie dō niego sztrŏfōm. Po piyrsze za ôbrażanie funkcjōnariuszy, a po druge za to, że niy posprzōntoł szkła kere kolŏrz roztrzaskoł na tretuarze. Na drugi rŏz mŏ wiedzieć, że płyny trza przinosić w plastikowych flaszkach.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Tōż pōmōżcie. Gymbã widzicie, ale możno jeszcze napiszã, że kradziŏk bōł chyba gorolym bo mioł ewidyntnie w rzici niykere “tradycyjne ślōnske werty”. Wiycie już ô bajzlu, kery zrobiōł tōm strzaskanōm flaszkōm, a przeca żŏdyn Ślōnzŏk by tak nigdy niy napochoł. Porzōndny Ślōnzŏk niy jscŏ tyż do galotōw, a taki kolŏrz, kery jedzie pŏrã godzin i ani niy złazi z tego koła do haźla to na zicher musi to jakosi robić. Inkszŏ sprawa to te jego łachy, krasiate choby u jakigo kaspra. Pedziała bych nawet ofyn, że take…dyngowe. Co kŏże podyjzdrzywać, że karlus mŏ rŏd ideologijõ LGBT, kerŏ na zicher niy mieści sie w rōmach “tradycyjnych ślōnskich wertōw”, pra?

Nō ja, miało być krōtko,ale żech sie tym wszyjskim fest znerwowała. Wybŏczcie. Nō i zawdy miyjcie w zŏcy “tradycyjne ślōnske werty”.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza