Umiyń makulaturã na bilety do Zoo w Ôpolu

Ôpole chce edukować ekologicznie swojich miyszkańcōw i zôrganizowało ciekawõ propozycyjõ dlō nich. Za 10 kg makulatury idzie dostać bilet dlŏ jednyj ôsoby do darmowego nawiydzyniŏ ôpolskigo Zoo.

Makulaturã trzeba prziniyś we formie ôbwiōnzanych paketōw abo w kartōnie papiōrowym do Wydziału Gospodarki Ôdpadami Kōmunalnymi Urzyndu Miasta Ôpolŏ przi Pl. Wolności 7-8, izba 229, w godz. 9.00-14.00.

Wielość biletōw je ôgraniczōnŏ – pula biletōw normalnych to 62 szt.. Fundusze ze przedeju sebranyj makulatury przeznaczōne bydōm na sparcie Miejskigo Schrōniska dlŏ Bezdōmnych Zwiyrzōnt w Ôpolu.

Wiyncyj na strōnie urzyndu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza