Tychy: 230 tys. cygaryt niy mogło być wykurzōnych

Tyscy szandarzi, co walczōm ze przestympczościōm gospodarczōm chyciyli dwōjkã miyszkańcōw tego miasta i przejōnli blisko 230 tys. cygaryt bez polskich zankōw akcyzy. Straty Skarbu Państwa skuli niyzapłacōnyj dŏwki rachuje się na kole 250 tys. zł. Za take przestympstwo grozi kŏra do 3 lŏt heresztu.

Policyjōny z wydziału do walki z przestympczościōm gospodarczōm tyskij kōmyndy zastawiyli 45 lŏt starego chopa jak tyż 35 lŏt starõ kobiytã, co przedŏwali niylegalne cygaryty. Śledczy zabezpieczyli blisko 230 tys. cygaryt bez polskich znakōw akcyzy. Straty Skarbu Państwa skirz niyzapłacōnyj dŏwki akcyzowyj rachuje sie na kole 250 tys. zł. Ô dalszym losie chycōnych uzdŏ terŏz prokuratōr i gyricht. Za take przestympstwo we kodeksie kŏrnym skarbowym zapisanŏ je kŏra do 3 lŏt heresztu, jak tyż ciynżke sztrofy financowe.

Zdrzōdło i foto: KMP Tychy

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza