Tref Ślōnzokōw ze przedstawicielami Rady Europy

We strzoda, 17 lipca, reprezyntacyjo Ślōnzokōw we składzie Marta Bainka i Grzegorz Kulik trefiyła sie ze Kōmitetym Doradczym Kōnwyncyje Rōmowyj Ôchrōny Myńszości Norodowych. Je to ciało Rady Europy, co mōnitoruje to, jak państwa, co sōm czōnkami Kōnwyncyje, traktujōm myńszości u siebie. To bōł sztworty byzuch Kōmitetu Doradczego we Polsce.

Marta Bainka przedstawiyła delegatōm informacyje ô tym, co we ôstatnich latach zrobiyła Pro Loquela Silesiana i jak wyglōndała ślōnsko walka we polskim Parlamyncie ô uznanie naszyj godki i tożsamości.

Dokōnania PLS we ôstatnich latach to miyndzy inkszymi ôrganizacyjo kampanije „Poradzisz? Godej!”, spōłôrganizacyjo festiwalu „Do You Speak Godka?”, spōłpraca przi wydaniu albumu „Ślōnski Kafka”, spōłpraca ze Radiym eM we prowadzyniu kożdotydniowyj audycyje ô ślōnskij kulturze, a tyż publikacyje ô ślōnskim jynzyku i kulturze.

Grzegorz Kulik zreferowoł felery we ôstatnij ôpiniji Kōmitetu Doradczego na tymat Polski, ôpisoł zdarzynia po ôstatnim trefie Ślōnzokōw ze Kōmitetym we 2013 roku, problymy prawne Stowarziszynio Ôsōb Norodowości Ślōnskij, a tyż zaprezyntowoł, co Ślōnzocy zrobiyli bez ôstatnie lata, żeby chrōnić swoja mowa i tożsamość.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Delegacio Kōmitetu Doradczego ôbejzdrzeli Nowy Testamynt po ślōnsku ôd Gabriela Tobora, „Prōmytojsa przibitego” ôd Zbigniewa Kadłubka, „Godnio Pieśń” i „Małego Princa” ôd Grzegorza Kulika. Pokozane były przekłady dzieł znanych za granicōm, żeby Kōmitet wiedzioł, na co patrzōm. Ôbejzdrzeli tyż Korpus Ślōnskij Mŏwy, translatōr, katalog ślōnskigo ôprogramowanio na strōnie Silling, co bydzie dostympny za pora dni, słownik ślōnski, co je prawie tworzōny, a tyż dowiedzieli sie, że mōmy korektory ôrtografije do wszyjskich nojważniyjszych przeglōndarek i paketōw biōrowych, że ôd siyrpnia dostympny po ślōnsku bydzie LibreOffice, a ôd października po naszymu bydzie tyż Ubuntu.

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Chocioż Ślōnzocy mieli ino 25 minut na przedstawiynie naszyj roboty (Ślōnzocy mieli zaczōńć ô piōntyj po połedniu, ale myńszość, co była przed Ślōnzokami, przeciōngła swōj tref do 5:10 pp.), to były ône spotrzebowane nojlepij, jak mogły być. Kożdy z delegatōw dostoł kopijo ôbōch reportōw na papiōrze.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza