Szōsto edycjo “Silesia Incognita” już w ta sobota

Eli ftoś mo w doma bajtla-szkolorza, to na zicher wiy, co to je “Silesia Incognita”. Tyn wojewōdzki kōnkurs wiedzy ô Hajmacie rychtujōm kożdego roku Szkoła Podstawowo nr 37 i Muzyjym Miejske we Tychach. A eli ftoś niy wiy,to możno skuli tego, co rechtor jejich bajtla niy mo w zocy Ślōnska i beztōż niy biere udziału? Eli tak je, to sam napiszymy Wom wiyncyj.

Jak to sie tak po prowdzie zaczło?
Siedym lot do zadku Marcin Melon, rechtor i pisorz (nojwiyncyj chyba uwożany za ksiōnżki ô kōmisorzu Hanusiku), prziszōł ku tymu, coby narychtować konkurs do bajtli, kere przajōm Ślōnskowi. Jak som godo, to miōł być konkurs inkszy niż wszyske, taki, kery pokazuje Ślōnsk niy z polskij i niy z niymieckij, ino prawie ze ślōnskij perspektywy. Dzisiej Marcin Melon prziznowo sie, co wtynczos ani niy pomyślōł jak srogo ôkoże sie ta inicjatywa.

fot. Grzegorz Krzysztofik/Muzeum Miejskie Tychy

Fto za tym stoji?
Wele Melona trza pedzieć ło Aleksandrze Matuszczyk, uwożanyj na cōłkim Ślōnsku dyrektorce tyskigo Muzyjum, dziynki keremu Silesia Incognita mo dzisiej taki szwōng. Trza pedzieć ô Karinie Bryji, dyrektorce Szkoły Podstawowyj nr 37, kaj sie to wszysko napoczło. Niy do sie niy pedzieć ô Łukaszu Kohucie, ślōnskim europośle, kery robi za honorowego patrona “Silesia Incognita”, kożdego roku przijeżdżo na finał i biere nojlepsze bajtle w nagroda do Bruksele (piyrwyj za patrona robiōł Marek Plura). No i ô katowickim Wojewōdzkim Ośrodku Metodycznym, kery ôd samego poczōntku czuwo nad poziomym merytorycznym konkursu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Jak to było łōńskigo roku?
Wtynczos finał bōł niy (jak zowdy i latoś tyż) na Sztadionie Miejskim we Tychach, ino – skuli pandemie – we Szkole nr 37. Skiż tego samego nagrody fōndła niy Fundacja Tauron, ino ślōnsko firma “Kaj ôn szoł” (www.kajonshow.pl), keryj produkty na zicher zno kożdy Ślōnzok. Nojlepsze okozały sie Ola Morawiec i Ania Musioł, frelki ze szkoły we wsi Przegędza w powiecie rybnickim. Dziouszki, ze swojōm rechtorkōm Joannōm Malec, narychtowały prezentacjo p.t. “Stargane koszule”, dziynki keryj dostały sie do nojlepszyj finałowyj trzidziestki. Tam nojlepij rozpoznowały ślōnsko muzyka (ôd “Dżemu” do “Kata”!), wiedziały nojwiyncyj ô wybitnych Ślōnzoczkach i ôdpedziały na mocka roztomaitych pytań. Terozki sōm już nazod z Brukseli i bez cōłko reszta życia bydōm sie asić tym sukcesym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

fot. Grzegorz Krzysztofik/Muzeum Miejskie Tychy

Co bydzie latoś?
Po pandemii finał wraco na Sztadion Miejski w Tychach, a Fundacja Tauron zaś fōndła nagrody. W eliminacjach nojlepsze były frelki z Gogołowyj i karlusy ze Szkoły Podstawowyj nr 25 w Rudzie Ślōnskij, nale dyć to ô niczym niy świadczy, bo doświadczyniy uczy, co we finale wszysko idzie jeszcze przekopyrtnōnć na ôpach. A co bydzie we finale? To na razie wiedzōm ino organizatory i jury, keremu szefować bydzie zaś dochtōr Michał Dziōbek ze Ślōnskigo Cyntrum Wolności i Solidarności. Godajōm ino, co bydōm niyspodzianki, mocka szpasu i sroge emocje. Kożdy, fto zno konkurs “Silesia Incognita”, wiy, co inakszyj niy bydzie!

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni
fot. Grzegorz Krzysztofik/Muzeum Miejskie Tychy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza