Srogŏ akcyjŏ policyje we wojewōdzwach ślōnskim i małopolskim

Ôgrōmne działania, co w nich wziōnło udzioł bez tysiōnc funkcjōnariuszy narychtowali i przekludziyli dzisiej policyjōny CBŚP. W czasie działań zastawiōno było społym 39 ôsob, z czego 38 podyjzdrzanych je ô udzioł we zôrganizowanych grupach przestympczych połōnczōnych ze strzodowiskym pseudokibicōw. Czōnki grup działali ôd pŏru lŏt na terynie hned cołkigo krŏju. Podszukōnek nadzorujōm ślōnski i małopolski wydzioł Prokuratury Krŏjowyj.

Ôd wczasnych godzin rannych w wojewōdztwach ślōnskim i małopolskim trwały dwie gigantyczne ôperacyje CBŚP tykajōnce zôrganizowanych grup przestympczych. W działaniach wziōnło udzioł bez 1000 funkcjōnariuszy. Policyjōnōw z Cyntralnego Biōra Śledczego Policyje spōmōgli funkcjōnariusze: BOA KGP, Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Katowicach i Krakowie, Samodzielnych Pododdziałōw Antyterrorystycznych Policyje kōmynd wojewōdzkich z cołkigo krŏju, Wachy Granicznyj, a nawet Agyncyje Bezpiyczyństwa Wnyōntrznego. Te akcyje to efekt wielomiesiyncznyj ciynżkij roboty funkcjōnariuszy CBŚP, kludzōnyj pod kerōnkym dwōch zamiyjscowych wydziałōw Prokuratury Krajowyj.

Policyjōny z CBŚP z Zarzōndu w Katowicach ôd pŏru lŏt kludzōm podszukōnek, co tykŏ sie zôrganizowanyj grupy, co jeji czōnki podyjzdrzani sōm ô przestympstwa przeciwko życiu i zdrowiu jak tyż narkotykowe. Do tyj pory we sprawie zastawiōno było 15 podyjzdrzanych, z czego 9 było heresztowano.

Dzisiej ôstała przekludzōnŏ dalszŏ wielkŏ akcyjŏ, co w jeji czasieczastawiōno było 28 ôsōb podyjzdrzanych ô udzioł w zôrganizowanyj grupie przestympczyj, co fungowała w latach 2014-2017 na terynie hned cołkigo krŏju. Postrzōd zastawiōnych je podyjzdrzany ô kerowanie tōm grupōm – Łukasz L. ps. Lucky. Zastawiyni ôstali dokludzyni do Ślōnskigo Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowyj w Katowicach, kaj ôgłoszōno było im społym kole 80 ôbskarżyń. Ôbyjmujōm ône miyndzy inkszymi sprania, w tym spranie ze skutkym śmiertelnym, do kerego doszło 24 paździyrnika 2017 roku w Rudzie Ślōnskij jak tyż brutalnego spraniŏ, do kerego doszło 30 września 2017 roku w Katowicach, co w jego wyniku pokrziwdzōny doznoł roztolicznych ôchybiyń ciała co prziniosło ciynżkõ szkōdã na zdrowiu. Ôkrōm tego jedyn z zastawiōnych je podyjzdrzany ô zaciyranie śladōw przestympstwa. Zastawiyni sōm tyż podyjzdrzani ô rozboje i wymuszynia na terynie wojewōdztwa ślōnskigo, kaj łupym pŏd m.in. statek wert 200 tysiyncy złotych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Śląski handmade w M1 Zabrze

Grupa pŏrała sie tyż udziałym w ôbrocie srogymi wielościami narkotykōw – idzie ô co nojmynij 20 kilogramōw marihuany jak tyż 5 litrōw substancyji psychotropowych, co sużōm do produkcyje amfetaminy.

W czasie działań do tyj sprawy przeszukano było 30 ôbiektōw i zabezpieczōno przi tym 150 dziołkōw kokajiny, niybezpieczne nŏczynie, tj.: maczety, gazy bojowe, a nawet dwa gwery.

Dalsze działania były na terynie woj. małopolskiego. Z uzdań szandarōw z Cyntralnego Biōra Śledczego Policyje w Krakowie wynikŏ, iże czōnki grupy mogli fungować ôd 2006 do 2016 roku. W tym czasie snŏdź wytwŏrzali amfetaminã, a potym wkludzali jã, a tyż kokajinã, mefedron i marihuanã na teryn hned cołkigo krŏju. Chociŏż grupa była hermetycznŏ, śledczy ôbsztalowali, iże zastawiyni mogli wkludzić na rynek ôgrōmne wielości roztōmajtych narkotykōw. Podle śledczych czōnki grupy mieli ôkryślōny podzioł funkcyji i dzielyli sie przi tym profitami z uzyskiwanych przestympstw.

W efekcie przekludzōnych dzisiyjszych działań do tyj sprawy zastawiōno było dziesiyńć ôsob podyjzdrzanych ô udzioł w zôrganizowanyj grupie przestympczyj jak tyż jednã poszukowanõ do inkszyj sprawy. Na terynie wojewōdztwa małopolskigo przeszukano było społym 13 placōw, w tym tyż izby jednego z klubōw szportowych. Zabezpieczōno było roztōmajtyj zorty niybezpieczne przedmioty, m.in.: maczety, knyple jak tyż gazy ôbezwładniajōnce.

Zastawiyni ôstali dokludzyni do małopolskiego wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krŏjowyj, kaj przedstawiōno było im społym ôbskarżynie ô popełniynie 31 czynōw zabrōniōnych. Przeciepki tykajōm udziału w zôrganizowanyj grupie przestympczyj jak tyż udziału w ôbrocie srogymi wielościami postrzodkōw bamōncōncych i substancyji psychotropowych, tj.: marihuany, kokajiny, amfetaminy, mefedronu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.11.2021

Szandarzi durch sprŏwiajōm czynności w ôbōch sprawach, a ô dalszym losie chycōnych ôsōb uzdŏ gyricht.

Foto na wiyrchu: CBŚP

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza