Śmiertelny wypadek we Smolnicy

Po dwōch godzinach poszukowań gliwiccy mōndurowi ôdnŏdli sprŏwcy wypadku śmiertelnego, co się trefiōł kole pōł sztwŏrtyj po połedniu wczorej na ulicy Wiejskij we Smolnicy. 30 lŏt stary chop, co kerowoł wozidłym ôsobowym w czasie wyprzedzaniŏ kolŏrza sjechoł na przeciwny pŏs ruchu. Strzasnōł sie czołowo z 65 lŏt starym chopym, co jechoł nŏleżnie na moplu, a tyn umar skuli zdarzyniŏ. Badania wykŏżōm, wiela alkoholu w ôrganiźmie mioł sprŏwca w tym czasie.

Do śmiertelnego wypadku doszło wczorej na ulicy Wiejskij we Smolnicy. Kole godziny 3:30 po połedniu szofer auta ôsobowego marki seat, co jechoł społym ze partnyrkōm jak tyż dwōjkōm jeji dzieci, 30 lŏt stary miyszkaniec Knurowa w czasie wyprzedzaniŏ kolŏrza sjechoł na przeciwny pŏs ruchu. W rychtōnku Knurowa poruszoł sie nim 65-latek na moplu. Doszło do czołowego zderzyniŏ wozideł, skuli kerego kerujōncy skuterem miyszkaniec Rud (krys raciborski) straciōł życie.

Po wypadku szofer ôsobōwki uciyk, a we wozidle ôstawiōł pasażerōw. Dwoje dzieci było przewiyziōnych do lazarytōw; jejich zdrowiu nic niy grozi. Na plac przijechoł policyjny ôkludzŏcz z psym tropiōncym.

Kole godziny szōstyj chop ôstoł ôdnŏdniynty w pobliskim lesie. Mioł ôbrażynia nogi jak tyż ôgōlne ôbtrzaskania. Jak wykŏzało badanie alkōmatym, w wydychanym lufcie mioł bez 2 promile.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W czasie czynności pokŏzało sie, iże je ôn poszukowany listkym gończym do ôdbyciŏ kŏry pozbawiyniŏ swobody na czas dwōch i pōł roku. Podszukōnek wykŏże wiela promili alkoholu mioł w ôrganiźmie w czasie zdarzyniŏ. Chop bōł już kŏrany za jazdã na fleku. Noc przepyńdziōł w policyjnyj izbie zastawiyń. Usłyszeoł ôbskarżynie sprŏwiyniŏ wypadku ze skutkym śmiertelnym zagrożōny kŏrōm heresztu na 8 lŏt, ôbskarżynie kerowaniŏ wozidłym w stanie niytrzeźwości, jak tyż ucieczki z placu wypadku.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Zdrzōdło: KMP Gliwice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza