Śląsk i Ostrawa w dwudziestoleciu międzywojennym – zaproszenie do Opawy

Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie zaprasza od 20 marca na wystawę “Slezsko a Ostravsko 1918−1938” (Śląsk i okolice Ostrawy w latach 1918-1938). Wystawa przybliża aspekty życia zwykłych obywateli Śląska w ramach Rep. Czechosłowackiej w międzywojniu – od rozpadu monarchii austro-węgierskiej do zajęcia Czechosłowacji przez III Rzeszę Niemiecką. Będzie można zapoznać się rozwojem kultury, spędzaniem czasu wolnego, kryzysem gospodarczym po destrukcję I Republiki Czechosłowackiej. Spora część wystawy będzie poświęcona także życiu politycznemu i kulturalnemu czeskiego Śląska i okolic Ostrawy  (zarówno części morawskiej jak i śląskiej).

Początek wystawy i uroczyste otwarcie we wtorek, 20 marca, o godz. 17.00 w Slezské zemské muzeum (Muzeum Ziemi Śląskiej) na ul. Komenského 10 w Opawie.

Opava – fot. Eva Tvrdá

Foto i źródło: www.szm.cz

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza