Rybnik: Kōniec sezōnu miejskigo koła

Niy idzie już jeździć na miejskich kołach, kere do tej pory stoły we 38 placach we cołkim mieście, a terozki swożōm ich na zima do garażōw, a aplikacyjo była już tyż wygaszōno.

Na miejskich kołach szło latoś jeździć po Rybniku ôd 14 marca, ale miyndzy 1 kwiytniym a 5 mojym niy szło ich pożyczać skuli korōnawirusa.

– Ludzie radzi jeżdżōm na miejskich kołach. Naszykowany bōł zistym, kery skuplowoł cyntrum z kożdōm dzielnicōm miasta. Latoś pożyczanych było trocha mynij kołōw, jak inksze lata, co pożyczane były wiyncyj jak trzi tysiōnce razy. Było to skuli epidymije, a skuli tego, że ludzie wiyncyj siedzieli w dōma – pado Łukasz Karbowiński, rybnicki ôficer ôd kołōw.

Rachōnki pożyczanio kołōw sōm taki:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  • 1 190 pożyczanych kołōw
  • 94 811 minut pożyczanio
  • 79,67 – na tela minut strzednio pożyczōne było koło
  • 1 552 765 – tela metrōw przejechały wszystki koła
  • 1 304,84 – tela było strzednio metrōw na jedne pożyczani.

80 kołōw wyjedzie zaś na rybnicki drōgi na bezrok we marcu. Tōż – byle do (kołowej) wiosny…

 

Zdrzōdło: UM Rybnik, przekłod Stanisław Neblik

Dej pozōr tyż:  VIII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie "Silesia Incognita"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza