Pościg we Rogowie i Czyżowicach

Wczorej w rynce policyjōnōw z gorzyckigo kōmisariatu wpŏd 22-latek, co niy zastawiōł sie do kōntrole drōgowyj i uciykoł przed wachtyrzami prawa. Niy dość, iże bōł ôżarty i mioł zakŏz kludzyniŏ wozideł, to do tego bōł poszukowany do ôdbyciŏ kŏry heresztu.

Wczorej kole 23.30 policyjōny z Kōmisariatu Policyje w Gorzycach dozdrzeli na ulicy Raciborskij w Rogowie alfã romeo, co niōm, podle posiadanych informacyji, mōg jechać poszukowany chop. Mōndurowi uzdali go zastawić do kōntrole. Kerowca niy zaryagowoł ale na sygnały do zastawiyniŏ i narŏz przispiyszōł. Przi uciyczce przed szandarami, pŏrã razy naruszoł prawidła ruchu drōgowego. Na rōndzie w Czyżowicach skrynciōł w ulicã Gorzyckõ, a dalij w Piŏskowõ. Na krziżōwce z ulicōm Rybnickōm inkszy patrol zablokowoł mu radiowozym drōgã ucieczki.

22-latek, jak ôbejzdrzoł blokadã, to skrynciōł do posesyje, kaj trzasnōł jeszcze we wrota, jak zastawioł auto. Przeskoczōł wrōta i uciykoł dalij piechty w strōnã Turzy Ślōnskij. Po pŏruset metrach chop bōł chycōny ôd policyjōnōw. Po wyszukaniu go w policyjnych bazach danych pokŏzało sie, iże ôn je poszukowany do ôdbyciŏ kŏry heresztu.

Mōndurowi wybadali tyż ôd niego trzyźwość. W ôrganiźmie pirata drōgowego było hned 1,5 promila alkoholu. Pokŏzało sie tyż, iże kludziōł auto, chociŏż mioł rozsōndzōny ôd gyrichtu zakŏz. Kerowca niy posiadoł ferzicherōngu wozidła i mioł niyaktualne badania techniczne, tōż zastawiōno było mu tyż dowōd registracyjny. 22-latek trefiōł już za krŏty. Jego czas za niymi może sie wydużyć, bo za popołniōne przestympstwo grozi mu nawet do piyńciu lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Zdrzōdło i fotografijo: KPP Wodzisław

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza