Pora słōw ô ślōnskij godce

Mōmy wrzesiyń, dziecka poszły do szkoły, a my zaś słyszymy płacz, że niy ma edukacyje regiōnalnej, a niy idzie uczyć we szkołach jynzyka ślōnskigo. A jo sie pytōm: czy my doprowdy tego chcymy, a robiymy za tela, coby chcieć te dziecka uczyć po naszymu? Jo ô tym słysza wiyncyj, jak dziesiynć lot, jak żech sie zaczōn tym interesować. Co sie ôd tego czasu zmiyniyło? Bōł wymyślōny ślabikorzowy muster pisanio. Je to dobrze, abo źle? Dobrze, ale sōm ślabikorz niy poradzi uratować nōm godki. Dlo przeciyntngo Ślōnzoka cały problym je w uznaniu jynzyka ślōnskigo ôd państwa polskigo. Ale co to zmiyni? Już terazki idzie uczyć dzieci w dōma, w niykerych szkołach, ale ôjce wolōm ich uczyć po angelsku. Niby mōmy „moda” na ślōnsko godka, ale kaj to widać? W tym „kulaniu haje” na Fb ô to, czy literka „o” mo mieć ptoszka, daszek, abo wela? Tak chcymy uratować ta godka? Abo dyskusyjo ô „kodyfikacyji” jynzyka, jego „ujednolicyniu”. Czy doprowdy tego nōm trza? Jo mōm nadzieja, że jeszcze dłōgo ku tymu niy przidzie. Problymym ślōnskij godki niy ma to, że jedne dziecka godajōm ōma, ōpa, a inksze starka, starzik. Problymym ślōnskij godki je to, że 90 % dzieci godo babcia i dziadek. To niy ma ważne, czy keryś powiy dycko, abo zowdy, problymym je to, że wiynkszość ludzi godo zawsze.

Dej pozōr tyż:  Soika & Bartodziej: Koniec tego dobrego

Tōż co robić? Siednyć i płakać, abo sie chycić roboty, przestać sie wadzić we internecu a zacznyć ludzi tak na rychtyk uczyć godki.

My zaczli ôd tego, że mynij sie wadzymy na Fb, a chcymy pokazować ludziōm, jako sie godo po ślōnsku. Zaczli my ôd naszykowanio we internecie Dykcjōnorza Godki Ślōnskij – www.dykcjonorz.eu, kaj kożdy w Was może sie podziwać w kożdej chwili bez laptop, tabulniok, abo mobilniok, a poczytać, jako sie godo po ślōnsku kole Rybnika. Możno kedyś bydzie sam tyż szło posznupać za słowami z inkszych strōn Ślōnska, ale chcymy zacznyć ôd tego, na czym sie znōmy najlepszy. We dykcjōnorzu znojdziecie słowa ślōnski, ale tyż jejich tłōmaczynia na polski, a czynściowo na niymiecki, czeski a angelski.

Kożde słowo je ôdmiyniōne bez wszystki możliwe przipadki, czasy, liczby a rodzaje. Ze dykcjōnorza dowiymy sie, że „jo jada, my jadymy, jechoł żech, jechałach” atp. Na spodku, pod ôdmianami kożdego słowa je pokozane, jako idzie wrazić kere słowo do zdanio. Dykcjōnorz je cały czas pisany, poprawiany, zmiyniany a uzupłniany, a możno nigdy niy bydzie skōńczyny. Wierzymy, że je to zaś mały kroczek ku lepszymu poznaniu godki ślōnskij

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czy dykcjōnorz nauczy nas godać po ślōnsku? Niy, ale dykcjōnorz, chocioż mo tyż felery, a niykere słowa sōm inksze niż Wy znocie, pōmoże Wōm poznować nowe słowa, a jejich znaczyni, ôdmiana. Dykcjōnorz pōmoże trocha lepszy poznać ślōnsko godka. Małymi krokami do przodku, bez wadzynio, narzykanio a płaczu.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Tōż pamiyntej: godej, czytej ksiōnżki po ślōnsku, dziwej sie do dykcjōnorza, a powiydz ô nim swojim kamratōm.  Godej, czytej a pisz.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojtek Orlinski Ślōnzok, z zawodu grafik, autor grafik po ślōnsku, wiceprezes DURŚ.

 

 

 

 

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza