Po tragedyji we Boguminie: Czy musieli skokać?

Dowiedzieli my sie ôtok ô wielkij tragedyji, kero stała sie w Czeskij Republice, na czeskim Ślōnsku za Ôdrōm a Ôlzōm we Boguminie, kaj ô życi prziszło bezmała 11 ludzi. Jakiś chłop podpolōł dźwiyrze we pomiyszkaniu na 11 sztoku we familoku. Zgorało przi tymu 6 ludzi, a miyndzy nimi było troje dziecek. Dyć ô życi prziszło tyż 5 ludzi, co miyszkało na wiyrchu nad tym pomiyszkaniym, co gorało. Ludzie ci powyskakowali z balkōnōw a żodyn z nich niy przeżōł. Jo żech tam niy bōł we Boguminie w tym czasie, jak gorało, ale tak se myśla, czy wszyscy ci ludzie musieli doprowdy skokać z tego balkōna?

Niy ma to pisane po to, coby kogoś rozliczać, szukać winnego, abo sie wymōndrzać. Chca pokozać ludziōm na prziszłość, co trza zrobić, jak pod Wami gore. Jak zaczyno co goreć, tōż kurz a hyc idzie do gōry, a ôtwarci ôkna, abo dźwyrzi je „zaproszyniym” tego kurzu, hycu, a za chwila i ôgnia do sia. Praje na ôpak: trza pozawiyrać ôkna, dźwiyrze, pozatykać szpary mokrymi szmataki a ô pōmoc trza wołać bez mobilniok. Jak zaczyno brakować luftu, to trza legnyć na delōwka (przi ziymi je najmynij kurzu a najwiyncyj świyżego luftu. A trza dać fojermanōm te sztwierć godziny na przijechani a postawiyni drabiny, abo na przilecyni po schodach ze aparatami ucieczkowymi (flaszka z luftym, szlauch a nelōnbojtel na głowa), coby mōgli skludzić ludzi na dōł.

Dej pozōr tyż:  "Ostatnia wola papy" - zaproszenie na spektakl

Roz jeszcze powiym: niy było mie we Boguminie, jak gorało, niy widzioł żech tego, ale ôtwarci ôkyn, abo dźwiyrzi wtedy, jak pod nami gore, to je dani cugu tej fojerze. Niy idzie stoć na balkōnie, niy idzie tyż uciekać po schodach, bo styknōm dwa dychy a ôstaniecie na tych schodach. Trza pozawiyrać sie we izbie a czakać na pōmoc. Trza yno ôdynknyć dźwiyrze kluczym, coby fojermany niy musiały ôtwiyrać kożdych dźwiyrzi brechōm (skoda czasu a dźwiyrzi).

Wyskoczyć idzie dycko, ale zrobić idzie to we swojij chałupie ze piyrszego sztoka na trownik, abo wtedy, jak już je ôgyń za wami. We piyrszej chwili trza sie ôd tego kurzu a ôgnia ôdgrodzić a  czakać na pōmoc.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fojerman

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza