Pawoł Zawada – Kōmeta

Pawoł Zawada to bōł ślōnski pisŏrz, gawyńdziŏrz i rechtōr. Jego teksty ukazowały sie miyndzy inkszymi we „Zaraniu Ślōnskim”. Pisoł we dialekcie cieszyńskim abo po polsku. Badoł regiōn Jaworzinki, Kōniakowa i Istebnyj; jejich mōnografije jego autorstwa nigdy niy były wydane we druku i istniejōm we rynkopisach.

Uwidzieli ludziska jakōmsi gwiŏzdym na niebie z wielkim chwŏstym jako mietła, a pōn-welebny padali w kościele, że to je kōmeta i że trzeja rzykać, bo to wdycki wojnym abo mōr i głōd przikludzŏ. No, i ludziska sie teraz bojōm, bo jakci to chlaśnie tym chwŏstym, tōż wszeckich ludzich może na wieki przewrōcić i uż po twojim marnym żywobyciu, chłopie. Cały tydziyń mŏ sie to smykać po tym bożym niebie, a potym Pōmbōczek tam wiedzōm, co dalij bedzie.

Jano ze zŏgrody zaś tak padŏ:

– Kej uż tego żywobyciŏ krōtko, trzeja go jak nejlepij uzyć. Cōż ci po bogactwiu, jak uż klepetami nie bedziesz ruszoł. Kropnij, bracie, wōdki, kej uż żywot krōtki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na tōżmy sie zeszli i uradzili, że nic tam człowiekowi po grajcarach i posłali my chłapczyska po tabakym i hanyżōwkym do Uher. Chłapcy pełne torby tego niyśli i jeszcze za koszulōm mieli; aż tu pram na granicy ich szandarzi chycili; mŏsz teraz chłopie, ani umrzić ci nie dajōm spokojnie. Przichodzōm, pytajōm, dodziubujōm, spisujōm, jako sie nazywŏsz, czyś sie urodził, czy mŏsz babym, wiela mŏsz rokōw i wymŏwiej sie tu terazyka, jako chcesz.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Jura spod lipy padoł, że nejlepij sie wszeckigo zaprzić i jŏ też tak zrobił. Pytŏ sie mie, czych sie urodził, prawim, ze niy! Kela mōm rokōw, prawim że na co mi taki plugastwo, pytŏ, czy mōm babym prawim, że niy, że mi chłapca chycił, tōż muszym mieć babym, jŏ zaś że to babin chłapiec, a nie mōj, – jako sie nazywōm, – prawim, że sie nie nazywōm, że mie baba nazywŏ jak hned nie przidym z kościoła, a stawim sie do Jana z grōnia i kwŏrtym wypijym. Potym cosi nababroł na papiyrze, schowoł pod pazuchym i padŏ, że pōdym do haresztu, a jŏ sie jyny śmioł i prawim, że kōmeta chlaśnie chwŏstym i wszecy pōdymy jednōm cestōm. Śmioł sie i poszeł. Jŏ zaś nożym po baranie, Kuba po krowie, Jura ze studni po maciurce i wieczōr wszecko pōdzie do kotła, zyńdōm sie gazdowie z babami, chłapcami, cerami na wyrōmbanej polanie i bedymy jeść, pić i czakać, aż kōmeta chwŏstym chlaśnie.

I ôto wieczōr czakōmy, czakōmy, chłapcy dziywki bośkajōm, my baby, tam ani nie wiym, czy swoje, czy cudze, bo ćma jak w miechu, a tu mietła nie chlaskŏ ani jij żŏdyn na niebie nie widzi. I mŏsz tu teraz ôgrzybaczki, barana ni ma, grajcarōw ni ma, baba cie nazywŏ, chłapca wziyni do haresztu, szandarzi sie śmiejōm, a to wszecko skyrs tego Jana ze zŏgrody; ciyrp teraz, ciyrp, kejś mioł rozum w gymbie.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza