Ôżarty wytrzas szybã w autobusie

Policyjōny zastawiyli ôżartego wandala. 20-latek wybiōł przodniõ szybã w miyjskim autobusie. Bytōmiōn mioł bezma 2 prōmile alkoholu w ôrganiźmie. Chop usłyszoł już ôbskarżynie. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

W niydzielã po połedniu kerowca autobusu miyjskigo w czasie kursu ulicami Bytōmia powiadōmiōł policyjōnōw ô chopie, co robiōł breweryjõ. Mody chop wysiŏd na przistanku w cyntrum miasta. Trzimanõ w rynce flaszkã ciepnōł w przodniõ szybã autobusu, kerŏ ôstała poprzniōnŏ. W tym czasie mōndurowi z kōmisariatu przi ul. Chrzanowskiego dojyżdżali do autobusu. 20-latek wziōn uciykać, jak ôbejzdrzoł policyjōnōw. Po krōtkim pościgu wachtyrze prawa chyciyli wandala. Podszukowanie alkōmatym wykŏzało u niego bezma 2 prōmile alkoholu w ôrganiźmie. 20-latek trefiōł do izby wytrzyźwiyń. Z ôbsztalowań śledczych z kōmisariatu wynikŏ, iże mody chop bōł pasażerym autobusu i zachowywoł sie za głośno co szterowało inkszych pasażerōw. Kerowca napōmnioł 20-latka, co prziniosło agresyjõ. Kerowca zawołoł policyjōnōw. Po wytrzyźwiyniu bytōmiōn usłyszoł już ôbskarżynie. Cyna szyby porachowano na kole 8 tysiyncy złotych. Terŏz 20-latek ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

Zdrzōdło i fotografijŏ: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza