Ôstatni dziyń Spisu w Rep. Czeskej

Już yno pŏra godzin ôstało do kōńca Spisu Powszechnego 2021 w Republice Czeskej. Formularze idzie wypełnić on-line abo ôdesłać pocztōm do kōńća 11 maja 2021 roku. Jak ftoś tego nie zrobi, to grozi mu sztrŏfa 10.000 korōn czeskich (ca. 1.800 złotych).

Do dzisiej spisało sie przeszło 10 miliōnōw ôbywateli we Republice, kerŏ liczy ca. 10,65 miliōna miyszkańcōw. We Kraju Morawskoślōnskim spisało sie on-line do dzisiej 78,6% miyszkańcōw. Nojwiyncej spisanych on-line je we Pradze (82%), a nojmaniyj we Kraju Połedniowoczeskim (71%).

Rezultaty spisu sōm ôczekiwane na poczōntku 2022 roku.

Spis Powszechny w Polsce trwŏ do kōńca wrzesnia 2021.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza