Ôd soboty do soboty: 10.03.2018

04-03-2018: Australijŏ wygrywŏ z rakiym szyjki macice
Foto: Blausen Medical Communications, Inc., licyncyjŏ Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Zdŏ sie, co za 40 lŏt Australijŏ bydzie piyrszym krajym na świecie, kiery blank wyeliminuje rak szyjki macice. A to skuli tego, co ôd 10 lŏt je corŏzki mynij zakażyń wirusym ludzkigo brodōwczŏka, kiery w 99,9% robi za prziczyna tyj stynczki.

Je to sukces ôd programu szczepiyń, co fōnguje w Australiji ôd 2006 roku.

Uczyni padajōm, co za nastympne 30-40 lŏt bydzie w tym kraju ino pŏra przipadkōw raka szyjki macice za rok, a niy kole tysiōnca, jak to je terŏz.

Źrōdło: 9news.com

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

05-03-2018 Wynezuela choby Syryjŏ

Tysiōnce Wynezuelczykōw uciekŏ ze swojigo kraju skuli katastrofy ekōnōmicznyj, głodu i terroru ôd regiyrōnku. Ameryka Łacińskŏ mŏ bez to jedyn z nojwiynkszych migracyjnych kryzysōw we swojij historyji. Ôd września 2017 roku do Kolōmbije ściōngło kole 250 tysiyncy ludzi, kŏżdy dziyń przibywŏ ich durś jakie 3 tysiōnce. A Kolōmbijŏ to je ino jedyn z tych krajōw, w kierych wychodźcy szukajōm za bezpieczyństwym.

Tyn srogi eksodus idzie przirōwnować do migracyje Syryjczykōw do Zachodnij Europy we 2015 roku.

Źrōdło: Chicago Tribune

08-03-2018: Buddysty durś napŏdajōm muzułmanōw na Sri Lance
Pancer ze armije ôd Sri Lanki. Foto: Chamal Pathirana, licyncyjŏ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

We Kandy a w inkszych miastach na Sri Lance trwŏ seryjŏ atakōw na muzułmańskie kōnzōmy i restauracyje. Regiyrōnek niy poradziōł ucholkać sytuacyje, chociŏż wkludziōł stan wyjōntkowy a pozawiyroł socialmydia, bez przikłŏd Facebook, Whatsapp a Viber, bez kiere buddyjskie ekstremisty bechtali do atakōw.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Prześladowania majōm etniczne źrōdło. Ôd wojny dōmowyj, co skōńczyła sie we 2009 roku, zwiynkszajōm sie wpływy ôd buddyjskich ekstrymistōw miyndzy nacyjōm Syngalezi, kieryj je nŏjwiyncyj na Sri Lance. Zaś muzułmańskŏ myńszość przinŏleży tam do ikszyj nacyje – Tamilōw. Tamile niy sōm buddystami, ino wyznŏwajōm – krōm islamu – hindujizmus a krześcijaństwo.

Źrōdło: Time

09-03-2018: 25 tureckich dziynnikŏrzy w hereszcie
Istanbul. Foto: http://www.istanbulpark.de/

W masowych terminach sōndy we Turcyji skŏzały na lata w hereszcie 25 dziynnikŏrzy. Ôbskarżyni byli ô spōmoganie niyzdarzōnego przewrotu ze 2016 roku.

Idzie trufać, co w tym rozsōndku rozchodzi sie ô polityka. Murat Aksoy, jedyn ś tych dziynnikŏrzy, padŏ, co żŏdyn rŏz niy spōłpracowoł z ôrganizacyjami, kiere rychtowały przewrōt. Bōł we swojich tekstach krytyczny do tureckigo regiyrōnku, ale, padŏ, “niy zasuguja na sztrofa ino za to, co żech je dziynnikŏrzym”.

Źrōdło: France24

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza