Niy śmiymy dać Rusyji wygrać – Emmanuel Macron ô europejskim bezpieczyństwie

We sztwortek 14 marca Emmanuel Macron we wywiadzie do francuskij telewizyje TF1 a France 2 ôzprawioł o bezpieczyństwie Francyje i cołkij Europy. Kōmyntatory padajōm ô wodze słōw ôd francuskigo prezydynta, ôsobliwie w teroźnyj miyndzynarodowyj sytuacyji naôbkoło ruskij wojny i pōmocy do Ukrajiny ôd amerykańskich i europejskich sojusznikōw.

Przełożyli my te kōnski wywiadu, ô kierych nojwiyncyj stoji we światowych mediach:

“Jak Ukrajina przegro, zagrożōne bydzie nasze bezpieczyństwo. Jak Rusyjo durch bydzie eskalować, jak sytuacyjo sie pogorszy, muszymy być narychtowani i bydymy narychtowani. Coby sie narychtować, podejmnymy potrzebne decyzyje, coby być zicher, iże Rusyjo żodyn roz niy wygro.”

“Chca, coby nasi ôbywatele spokopiyli, że je ino jedna ôsoba ôdpowiedzialno za sytuacyjo, w jakij my sie znodli: to je krymlowski reżim. Jo żech je za ôdpowiedzialnego prziwōdcy, co godoł ze Władimirym Putinym wiyncyj jak kożdy inkszy. Niy sōm my w jakij bojce, to niy ma żodyn rōman abo serial.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Beztōż jak wojna sie rozprzestrzyni, jak rozprzestrzyni sie po Europie, bydzie to ino skuli wyboru i na ôdpowiedzialność Rusyje. Snadnōm rzeczōm dzisio Rusyjo to je przeciwnik. Krymlowski reżim to je przeciwnik. Zawdy żech to padoł, my niy niesymy wojny Rusyji i Rusōm.”

“Spiyrōmy Ukrajina. Powiym to ofyn: niy bydzie żodnego ôbstōnego pokoju bez suwerynności i bez powrotu do miyndzynorodowo uznanych granic ôd Ukrajiny, społym ze Krymym.”

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Na bezdrożach

“Żodyn roz niy przyńdymy do ôfynsywy, niy weznymy inicjatywy. Francyjo to je pokojowo siyła. Dzisio, coby bōł pokōj w Ukrajinie, niy śmiymy być słabi, muszymy trzyźwo zaglōndać na sytuacyjo i z determinacyjōm, wolōm i ôpowogōm pedzieć, iże sōm my we sztańdzie ôsiōngnōńć nasz cyl takimi postrzodkami, kiere szafnōm to, że Rusyjo niy zwyciynży. To je nasza ôdpowiedzialnoś.”

“Jak tyż zmiyni sie życie ôd Francuzōw, jakby Rusyjo wygrała? Niy bydymy już mieli bezpieczyństwa w Europie. Fto by se myśloł aby jedna sekunda, iże prezydynt Putin, co niy reszpektowoł żodnych ôbgraniczyń i żodnych swojich ôbiecek, sztopnie ino na tym, co szafnōł? Bezpieczyństwo Francyje je zagrożōne. To je do nos nojważniyjszo sprawa.”

“Jak Rusyjo wygro ta wojna, wiarygodnoś ôd Europy zmaleje do zera.”

“Ô co sie rozchodzi na Ukrajinie? Ô wojna, co mo egzystyncjalne znaczynie do naszyj Europy i do Francyje. Idzie pedzieć, że my sami powkludzali za moc ôbgraniczyń do naszyj mowy. My niy eskalujymy. My niy sōm na wojnie z Rusyjōm.”

“Muszymy ino to wyerklerować: niy śmiymy dać Rusyji wygrać.”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza