Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 8.04.2018

  • Heresztowane listki
  • Polska we krwi
  • Ino do chopōw

We Turynie chop do łōńskigo roku robiōł za briftrygra. Niydŏwno szandarzi zastawiyli go w aucie do rutynowyj kōntrole i ôbejzdrzeli, iże ze zadku mioł siedymdziesiōnt listkōw i nōż do jejich ôtwiyraniŏ. Pojechali tōż do jego chałpy i znŏdli tam 400 kilogramōw niydoniysiōnyj poczty. Chop im pedzioł, że dostowoł za mały geltak i beztōż bez trzi lata roboty na poczcie niy dōniōs żŏdnyj korespōndyncyje. Pamiyntŏcie, jak u wŏs w robocie mieliście kogoś, fto tak źle robiōł, iże dostoł podwyżkã i zaczōn robić lepij? Jŏ tyż niy.

Zdrzōdło: The Guardian

We Holandyji Polŏk kerowoł lastautym, co miało na plandece reklamã Polski. „Polska. Made in Poland” – stoło na bokach. Jakiś inkszy kerowca zazwōniōł po szandarōw, bo lastauto jechało po cołkij drōdze. Jak przijechali, to za tyn czas chop zdōnżōł już wjechać do przikopu. Bōł tak naprany, iże sztyry razy przekroczōł limit alkoholu we ôrganizmie. No ja, żeby reklamować Polskã, trzeba jã mieć dosłownie we krwi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: Omroep Zeeland

We Japōniji ôd wiyncyj jak tysiōnca lŏt ôrganizuje sie walki sumo. Tradycyjnie kobiyty niy mogōm wchodzić na ring, ino chopi. Burmistrz Maizuru pŏd w czasie gŏdaniŏ do publiczności w czasie turnieju Grand Sumo i zarŏz pognało do niego pŏrã ôsōb, postrzōd nich kobiyty. Bez megafōn czōnek Japōńskigo Tŏwarzistwa Sumo wziōn wołać, że majōm zejś ze ringu i zrobiyła sie chaja. Niykerzi sie niy kapli, że za nami hned 1/5 dwudziestego piyrszego stoleciŏ.

Dej pozōr tyż:  Na gryfno rajza i… do żyniaczki

Zdrzōdło: The Mainichi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza