Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 5.08.2018

  • do paple
  • do patrzyniŏ
  • do praniŏ

Katowice z miasta ôgrodōw umiyniyły sie w tym tydniu na miasto miyłości. Wiycie, jak to niyrŏz je, że wypijecie dwa piwa za wiela i chytŏ wŏs spanie? Tōż synek z dziouchōm w nocy z niydziele na pyńdziałek niy chcieli iś spać, chociŏż po prŏwdzie chcieli lygać. Wziōnli sie za robotã na ławce kole Urzyndu Miejskigo, ale niy skōńczyli, bo ôba usnyli. Tak ich znŏdli ludzie we pyńdziałek rano.

To skuli klimatu Katowic ludzie sie barzij przajōm. Gŏdōm wōm.

Zdrzōdło: Infokatowice.pl

The girl was giving him a head and both fall asleep. Couple has been found in the front of City Hall in Katowice, Poland.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Idzie sie pogorszyć na siebie i sie powadzić. Kożde małżyństwo tak mŏ. Jedna sześdziesiōnt dziewiyńć lŏt starŏ baba we amerykańskim stanie Arkansas tak sie pogorszyła na swojigo chopa, iże kupiōł sie na kablōwce abōnamynt na filmy porno. Ôna tyn abōnamynt ôdkŏzała, ale chop go nazŏd ôbsztalowoł i patrzoł sie na telewizōr we jejich laubie. Baba mu kŏzała wyjś, ale ôn niy chcioł, tōż poszła do dōm, wziōnła pistōlã, wrōciyła, strzylyła dō niego dwa razy i zazwōniyła po pogotowie. Chop niy przeżōł, a ôna trefiyła do heresztu.

Popatrzałaby z nim, to by sie tak niy gorszyła.

Zdrzōdło: Daily Mail

Jeszcze nigdy nasz przeglōnd niy bōł taki anatōmiczny jak w tym tydniu. Amerykańske Cyntrum Kōntrole Chorōb napisało takigo twita:

Dej pozōr tyż:  Obrazy Górnego Śląska (#14): Luboszyce

„Gŏdōmy to, bo ludzie take coś robiōm: Niy myjcie ani niy używejcie drugi rŏz kōndōmōw! Używejcie nowego do kożdego kōntaktu seksualnego.”

Szok, pra? Kożdy wiy, że sie niy myje, ino przewrŏcŏ na lewõ strōnã. A tak naprŏwdã, to samo to, iże trza było ludziōm ô tym spōminać padŏ nōm, jake my sōm gupielŏki jako ludzkość. Kōncka gumy niy poradzymy do porzōndku użyć.

Przidzie dziyń, że ludzie bydōm sie kōndōmy sztrykować.

Zdrzōdło: CNN

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza