Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 24.06.2018

  • “widzã śmierć”
  • tōnie jŏdło
  • za wczas na pauzã

Wiycie, co to je Alexa? To je jedna z maszin, co na nie gŏdajōm asystynty i poradzi ôdpowiadać na polecynia głosowe. Ôna jeszcze dō nŏs niy dotarła, bo na razie ôna gŏdŏ po angelsku, niymiecku i japōńsku, ale możno kejś bydzie wersyjŏ ślōnskŏ. Alexa niyrŏz poradzi swojymi źwiynkami postraszyć do porzōndku. Ludzie padajōm, iże jejich Alexy śmiyjōm sie same ôd siebie we postrzodku nocy, a niydŏwno chop w San Francisco robiōł coś w kuchni, jak narŏz Alexa we paradnyj izbie sama ôd siebie pedziała “Dycki jak zawiyrōm ôczy, to widzã ludzi umiyrać”.

Dziyń dobry, sam je ôryginalne pudełko, a sam je paragōn. Weźcie sie nazŏd to diŏble nŏczynie.

Zdrzōdło: Metro

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W Chinach ftoś ôtworzōł restauracyjõ, co sie w nij płaciyło rŏz, a jadło sie, wiela sie chciało. Za mynij jak sto złotych szło kupić karnet i jeść bez cołki miesiōnc. Po dwōch tydniach ôd ôtwarciŏ restauracyjŏ miała dług 370 tys. złotych. Niykerzi padajōm, iże ludzie dŏwali swōj karnet familiji i beztōż za tã cynã jadło po pŏrã ôsōb. Dziynnie przichodziyło tam bez 500 ôsōb.

W kożdym biznesie trzeba sie liczyć ze chińskim apetytym.

Zdrzōdło: ABC Australia

We japōńskim Kobe firma, co ôdpowiadŏ za kanalizacyjŏ zwołała kōnferyncyjõ presowõ. Szło by sie zastanŏwiać, na co. Nowy prezes? Nowŏ technologijŏ? Niy. Jedyn z pracownikōw wyszoł na ôbiŏd trzi minuty za wczas. 26 razy bez ôstatnie siedym miesiyncy. Podle kerownictwa pracownik złōmoł prawo, co wymŏgŏ ôd publicznego dinstu kōncyntracyje na robocie.

Chociŏż to je “Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości”, to niy idzie sie z niymi niy zgodzić. Szkoda, że u nŏs tak niy ma.

Zdrzōdło: Guardian

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza