Niy ma nadzieje dlo ludzkości, 21.07.2019

  • sztuka rozwiōnzuje problymy,
  • hica rozwiōnzuje przestympczość,
  • prawo rozwiōnzuje gupota.

We Acklam, dzielnicy Middlesborough we Angliji kōmuś sie zmierzło proszynie Urzyndu Miasta, żeby sprawiōł dziury we drōgach. Ludzie rok czekali, aż dziury sie stracōm, i nic. Aż ftoś szpejym naszmarowoł sroge puloki naôbkoło dziur i ône sie zaroz straciyły. Artysta – aktywista nazywo sie Wanksy. Tak jak Banksy, ino ze „W” na przodku, a, „wank” po angelsku znaczy… hm… glancować pyrlika.

A zdowało by sie, że sztuka niy rozwiōnzuje dziynnych problymōw.

Zdrzōdło: Truth Theory

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjo we Massachusets we USA ôpublikowała na Twitterze prośba, żeby niy łōmać prawa do pyńdziałku. Powōd? Za gorko. We Massachusets tymperatura bez weekend dochodzi do 39 stopni. Policyjo pado, żeby ôstać w dōma, włōnczyć klima, popatrzeć na „Strange Things”, pobawić sie FaceAppym, abo poćwiczyć karate we pywnicy.

Na zicher bydzie pokōj.

Zdrzōdło: CNN

Dwoje misjōnorzōw z Tasmanije, co noleży do Australije, musi zapłacić Australijskimu Urzyndowi Dowkowymu bez dwa milijōny dolarōw australijskich zaległych dowek. Ôni ze swojōm sprawōm doszli aż do Nojwyższego Sōndu Tasmanije, a jejich argumynta, czymu niy płacōm dowek, były blank proste: płacynie dowek je przeciwko woli Boga. „Na tyn kroj, po jego ôdchodzie ôd jurysdykcje Boga, spadły już klōntwy suszy i bezpłodności” – pedzieli przed syńdzōm. Ale jego to niy przekōnało. „Jak mi niy możecie znojś cytaty we Bibliji, kaj stoji »niy bydziesz płacić dowek«, to rozumiycie, czymu ciynżko mi znojś jakiś poczōntkowy pōnkt.” – pedzioł im.

Ci misjōnorze chyba niy doczytali do „Ôddejcie Cezarowi to, co noleży do Cezara, a Bogu to, co noleży do Boga.”

Zdrzōdło: ABC News

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza