Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 11.03.2018

  • brakło syra na festiwalu syra
  • geje z fantazyje
  • chaja skuli sprzōntaniŏ

Szok i pogorszynie we Brighton we Wielkij Brytaniji po tym, jak brakło syra na festiwalu syra. Podle ôrganizatorōw skuli złyj pogody wielu wystŏwcōw niy przijechało.

Wielki Festiwal Syra prziôbiecoł „moc nojlepszych miyndzynŏrodowych producyntōw i handlyrzy z jejich szumnymi syrami”. Dlŏ ludzi, co zapłaciyli po 22 funty za bilet, tych handlyrzy było za mało. Na festiwal niy przijechali tyż muzykańciŏ, co mieli grać „jazz, funk i R ‘n’ Brie”. Zaś sie potwiyrdzŏ, że Anglijŏkōm styknie -3 stopnie i wszysko stŏwŏ.

Zdrzōdło: BBC

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rahmatullo Sajfutdinow, imam z Taszkyntu w Uzbekistanie, w piōntkowyj chutbie uzdoł sie pedzieć wiernym ô fantazyji. „Bez przikłŏd kobiyty forsztelujōm sie gryfnych aktorōw z tureckich ôperōw mydlanych. We mediach społecznościowych je moc takich postōw napisanych ôd wydanych kobiyt. To choby trzi ôsoby brały udzioł we stosunku.”

Tōż podle Sajfutdinowa take praktyki mogōm dokludzić do narodzyniŏ gejōw.

„Chopi tyż niy mogōm sie forsztelować piyknyj kobiyty, jak śpiōm ze swojymi żōnami, bo może z tego być lesbijske dziecko.” A jak baba sie forszteluje babã, a chop chopa, to co?

Zdrzōdło: Radio Free Europe

Uniwersytet w Oksfordzie przeprosiōł świat po tym, jak we internecie pokŏzała sie fotografijŏ sprzōntŏczki, co robiyła swojã robotã.

Na słodach kryjdōm ftoś napisoł „Wesołego Miyndzynŏrodowego Dnia Kobiyt”, a ôna prziszła to zmyć. Dochtorka politologije zarŏz zrobiyła fotografijõ i wciepła jã na Twitter z kōmyntŏrzym, że ôchrōna uniwersytetu kŏże kobiycie zmyć nŏpis. Po tym, jak uniwesytet przeprosiōł za wymŏganie ôd swojich pracownikōw wykōnowaniŏ swojij roboty, dochtorka zażōndała, żeby sprzōntŏczkã przeprosić, dać jij szŏlkã tyju i wysłać do dōm na resztã dnia. Samyj kobiyty na fotografiji żŏdyn ô zdanie niy spytoł. Uniwersytetowi radzymy wyciepnōńć z roboty wszyske sprzōntŏczki, żeby to sie niy powtōrzyło, a dochtorce propōnujymy niy używać wiyncyj inkszych ludzi za rekwizyty.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Zdrzōdło: The Telegraph

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza