Napisz to po ślōnsku nr 9 – podsumowani

Mōmy pojstrzodek lata, ale bezmała bez lato tyż idzie ukełznyć, tōż my tyż trocha „ukełzli” z tym podsumowaniym testu. Dyć prziszoł czas, coby napisać pora słōw. Prziszło 17 ôdpowiedzi, tōż za wszystki dziynkujymy.

 

Sam sie możecie podziwać na test:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQQTDJ37-2udO168aDsip8HBMGMjFgvSDn8cVvq51Q5B5QZQ/viewform

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 1. Nasz dziadek nie wrócił z wojny

Moji tłōmczyni: Nasz starzik/ōpa niy prziszli nazod ze wojny.

Ôdpowiedzi: nasz starzik/ ōpa niy prziszoł/ prziszeł/ prziśli/ wrōciōł  z wojny/ ze krigu.

Podle nas: wrōcić (skądś) – prziś nazod; zawrócić (z drogi) – wrōcić sie. Skuli dwojanio miało by być „niy prziszli”.

 

 1. Zawróć, bo zapomniałem tych dokumentów w domu.

Moji tłōmaczyni: wrōć sie, bo zapōmnioł żech tych papiōrōw w dōma.

Wasze ôdpowiedzi: wrōć sie/ zawracej/ nawracej/ jedź nazod, bo żech zapōmnioł te papiōry/ tych papiōrōw w dōma

Zawrócić – wrōcić sie.

 

 1. Ważę ziemniaki i wożę je ludziom, a oni gotują je na obiad.

Moji tłōmaczyni: woża kartofle/ zimioki, a woża ich ludziōm, a ôni ich warzōm na ôbiod.

Wasze ôdpowiedzi:  woża kartofle/zimioki, a woża/ wieza je ludziōm, a ôni ich warzōm na ôbiod.

woża – pl.ważę (od – ważyć)

woża – pl. wożę (od – wozić)

wieza – pl. wiozę ( od – wieźć)

warza – pl. gotuję (od gotować)

 

 1. Żona ukroiła mężowi kromkę chleba

Moji tłōmaczyni: baba ukroła chłopu/ chłopowi krajiczek/ sznitka chleba.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Wasze ôdpowiedzi: baba/ manżelka/ ślubno/ żōna ukroła/ ukroiła/ ukrojoła/ zrychtowała swojimu chłopu/ chłopowi/ mynżowi sznita/ krajiczek/ pajda/ krōmka chleba/ chlyba.

Chlyb, ale chleba.

 

 1. Zaczekaj chwilę, zobaczę która jest godzina?

Moji tłōmaczyni: doczkej chwila, ôbejrza wiela je godzin?

Wasze ôdpowiedzi: doczkej/ poczkej/ zetwej/  poczekej chwila/ mōmynt, ôbejrza/ wejrza wiela je godzin/ kero je godzina.

Po ślōnsku pytōmy sie: wiela je godzin? (dwie, piynć), a niy: kero je godzina? (drugo, piōnto)

 

 1. Nie biegaj na bosaka po tym ściernisku.

Moji tłōmaczyni: niy lotej po bosoku/ boso po tym rżysku.

Wasze ôdpowiedzi: niy lotej/ tyrej po bosoku/ boso po tym rżysku/ żyrsku/ ściyrnisku/ polu/ ugorze.

 

 1. Szczebel w drabinie był spróchniały, dlatego się złamał .

Moji tłōmaczyni:  żbel we drabinie bōł zgrymniały, beztōż sie złōmoł.

Wasze ôdpowiedzi: żbel/ szczebel/ żerdka/ dybel/ patyk we drabnie bōł zbutwiały/ spróchniały/ zmurszały/ zgnity, beztōż/ skuli tego sie złōmoł/ ekła.

 

8.Karol był już w wojsku, a Franek idzie do wojska wiosną.

Moji tłōmaczyni: Karlik bōł już przi wojsku, a Francek idzie ku wojsku na wiosna.

Wasze ôdpowiedzi: Karlik bōł już przi/ we wojsku, a Francik idzie ku wojsku/ do wojska na wiosna.

Po ślōnsku: iś „ku”wojsku; być „przi” wojsku; prziś „ze” wojska.

 

 1. Jeździmy traktorem po wodę do studni.

Moji tłōmaczyni: jeżdżymy trachtorym po woda do studnie

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Wasze ôdpowiedzi: jeźdżymy/ jadymy/ jeździmy traktorym/ trachtorym po woda do studnie/ studni.

jeżdżymy- pl. jeździmy

jadymy – pl. jedziemy

po ślōnsku je „do studnie”

trachtōr; dochtōr; rechtōr, ale we inkszych strōnach może być „k” (traktōr; doktōr; rektōr)

 

 1. Ja pościeliłam łóżko, a mąż wysłał list do cioci z Francji.

Moji tłōmaczyni: jo posłała żech łōżko, a chłop posłoł pismo do ciotki ze Francyje

Wasze ôdpowidzi: jo żech posłała/pościeliła/ zrobiyła/ ôblykła łōżko, a chłop/ ślubny wysłoł/ posłoł list/ brif/ pismo do ciotki/ tanty ze Francji/ Francyji/ Francyje.

słać (łōżko) – pl.ścielić

posłać (łōżko) – pościelić; zaścielić

posywać (pismo; emajl) – wysyłać

posłać (pismo;emajl) – wysłać

 

www.dykcjonorz.eu

www.fojerman.pl

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza