KS SILESIA Rybnik majstrym Polski

Baseballowy manszaft KS Silesia Rybnik zajś majstrym Polski we baseballu. Drugi rŏz pod rzōnd. Łōnskiygo roku wygrali ze Centaury Warszawa, a w tym 3-0 ze MKS Stal BiS Kutno.

Piyrsze dwa finałowe szpile bōły we Kutnie. Tam Silesia Rybnik wygrała ze MKS Stal 14-11 i 5-3. Do wygraniŏ majsytra stykła jednŏ wygranŏ we Rybniku. KS Silesia Rybnik już we piyrszyn szpilu we Rybniku nie dała szansōw manszaftowi z Kutna i w sobota wygrała 10-5.

To piōnty majster dlŏ manszaftu ze Rybnika.

Szpile finałowe:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

15 wrzejśnia:
MKS Stal BiS Kutno – KS Silesia Rybnik 11-14

16 wrzejśnia:
MKS Stal BiS Kutno – KS Silesia Rybnik 3-5

22 wrzejśnia:
KS Silesia Rybnik – MKS Stal BiS Kutno 10-5

Źdrzōdło: https://www.facebook.com/SilesiaRybnik/
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza