Rybnik: Zaatakowoł szandarōw, żeby jego dzioucha mogła uciyc

Rybniccy szandarzi interwyniowali skuli 16-latki, jak napŏd ich 22 lata mody chop. Policyjōny ôbezwładniyli i zastawiyli agresora. Pokŏzało sie, iże jego nastoletniŏ dzioucha była poszukowanŏ. Chop usłyszoł już ôbskarżynie i grożōm mu terŏz 3 lata w hereszcie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do zdarzyniŏ doszło wczorej po połedniu. Policyjōny pojechali na parking kole cyntrum Rybnika skirz zgłoszyniŏ, iże na trŏwniku miała leżeć modŏ kobiyta. Patrol trefiōł na placu nastolatkã społym z majoryntnym chopym. Na widok mōndurowych dzioucha wziōnła uciykać. W tym mōmyncie 22-latek, co jij tŏwarziszōł ciepnōł sie na wachtyrzi prawa. Ôba ôstali zastawiyni i przewieziyni do rybnickij kōmyndy. Pokŏzało sie, iże 16-latka uciykła z ôstrzodka wychowawczego i je poszukowanŏ. Jeji synek pewnikym chcioł zastōmpić mundurowych przed zastawiyniym dziouchy. 22-latek ôdpowiy za zniyważynie policyjōnōw, naruszynie jejich niytykalności jak tyż groźby. Usłyszoł już ôbskarżynie, za kere grożōm mu 3 lata heresztu. Poszukowanŏ 16-latka trefiyła do Policyjnyj Izby Dziecka.

Zdrzōdło: KMP Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza