Rybnik: Zaatakowoł szandarōw, żeby jego dzioucha mogła uciyc

Rybniccy szandarzi interwyniowali skuli 16-latki, jak napŏd ich 22 lata mody chop. Policyjōny ôbezwładniyli i zastawiyli agresora. Pokŏzało sie, iże jego nastoletniŏ dzioucha była poszukowanŏ. Chop usłyszoł już ôbskarżynie i grożōm mu terŏz 3 lata w hereszcie.

Do zdarzyniŏ doszło wczorej po połedniu. Policyjōny pojechali na parking kole cyntrum Rybnika skirz zgłoszyniŏ, iże na trŏwniku miała leżeć modŏ kobiyta. Patrol trefiōł na placu nastolatkã społym z majoryntnym chopym. Na widok mōndurowych dzioucha wziōnła uciykać. W tym mōmyncie 22-latek, co jij tŏwarziszōł ciepnōł sie na wachtyrzi prawa. Ôba ôstali zastawiyni i przewieziyni do rybnickij kōmyndy. Pokŏzało sie, iże 16-latka uciykła z ôstrzodka wychowawczego i je poszukowanŏ. Jeji synek pewnikym chcioł zastōmpić mundurowych przed zastawiyniym dziouchy. 22-latek ôdpowiy za zniyważynie policyjōnōw, naruszynie jejich niytykalności jak tyż groźby. Usłyszoł już ôbskarżynie, za kere grożōm mu 3 lata heresztu. Poszukowanŏ 16-latka trefiyła do Policyjnyj Izby Dziecka.

Zdrzōdło: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza