Utrŏpy Micyny: Polŏki w kosmosie

Ludzie dzisioj majōm kupã swojich włŏsnych problymōw i ani za czynsto niy sprŏwdzajōm, co tam sie prawie dzieje w kosmosie. W NASA na szczyńście nic inkszego niy robiōm, beztōż niydŏwno ôdkryli, co ku naszyj planecie leci piyńcset metrōw szyrokŏ asteroida, kerŏ wŏży aże siedymdziesiōnt siedym milijardōw tōn. Astrōnōmy dali jij miano “Bennu” i pedzieli, że jak tyn Bennu dupnie w Ziymiã, to bydymy mieli kōniec świata. Niy kŏżdymu sie tyn kōniec świata zdŏ, beztōż w NASA uzdali, co trza ta asteroidã przōdzij skasyrować. Idzie to zrobić, bez przikłŏd, przi użyciu energije atōmowyj, yno trza polecieć raketōm z atōmbōmbami na Bennego i go szpryngnōńć. Niystety pokŏzało sie, iże niy ma tak leko znojść ludzi, kerzi by na tako misjã chcieli polecieć. We filmach “Deep Impact” i “Armageddon” kŏżdy widzioł, co zawdy ftoś przi takij robocie musi umrzić.

Na szczyńście na tym świecie sōm jeszcze Polŏki. Takŏ przileżytość niy przitrefiŏ sie czynsto, beztōż polski regyrōnek niy śmioł jij przepasować. Dyć Polŏki sztopli już kejś Krziżakōw pod Grunwaldym, Turkōw pod Wiedniym i Anglikōw na Wembley. Po jakiymu mieliby terŏzki niy sztopnōńć asteroidy w kosmosie? Chyntnych do takij misje bydzie za tela, bo kupa polskich patriotōw chciałaby bohatersko ôddać życie za ôjczyznã. Beztōż ministry stworzōm ekstra komisyjŏ, kerŏ ôbierze szczyńsliwcōw postrzōd nojlepszych klijyntōw sklepōw z patriotycznymi łachami. Po prŏwdzie tym razym Polŏki mieliby umiyrać niy yno za swōj hajmat, ale tyż za inksze kraje i nacyje, bez przikłŏd za Araberōw i Niymcōw. Skiż tego narodziyły sie drobne kōntrowersje, nale ministry yntlich pedzieli, że to smolōm, bo po wszyjskim choć aby żŏdyn już niy bydzie śmioł pedzieć, co Polŏki niy retowali Żydōw.

Światowŏ gyszichta znŏ już jednego Benego, kery rŏzczasu tak zeszterowoł Polŏkōw, iże tyż musieli go zneutralizować. Beny Kopica po trefie z kamratami w jednym z bytōmskich szynkōw chcioł yno dojechać autobusym nōmer dziewiyńdziesiōnt dwa do dōm do Chorzowa. Niystety skuli wysłepanyj gorzoły chachnoł sie i wylandowoł na zicu w autobusie dziewiyńć jedyn, kaj hned usnoł. Szło by pedzieć, iże to nic takigo, yno jedyn nōmer rōżnicy, nale w takich sprawach trza być fest akuratnym. Beny straciōł ta precyzjã yno na krōtko chwilã i tym spusobym jego ôrbita znŏdła sie ôrŏz na kursie kolizyjnym ze Sosnowcym. Żŏdyn by tam ani niy zmiarkowoł w jakim byli niybezpieczyństwie, kejby sie Beny po ôbudzyniu niy kapnoł kaj trefiōł i niy ryknoł na cały karpyntel: “Jŏ wōm tyn cały Altrajch rozdupiã!”. Niy rozdupiōł, niy zdōńżōł, bo Polŏki pokŏzali mu kere pōł dnia je dugsze.
No ja, ale wrŏcōm do meritum. Wszyjsko już bōło szafniynte: kosmiczne kōmbinezōny ze skrzidłami polskij husarie uszyte, blank nowŏ bioło-czyrwōno raketa ôbsztalowanŏ na jedynŏstego listopada, coby mogła sztartnōńć gynau we setno rocznicã niypodległości Polski i ku tymu, yntlich, przichwolyniy ôd Trumpa, kery pedzioł swojim ludziōm krōtko: “Send those suckers” co znŏczy “Poślijcie tych bohatyrōw”.

I wtynczŏs NASA ôrŏz zmiyniyła kōncepcyjo. Pokŏzało sie, że kōnski szpryngniyntyj asteroidy poradzōm zrobić na Ziymi taki bajzel, iże straty bydōm za sroge. Tōż terŏzki chcōm posztrajchować Bennego ekstra farbōm, kerŏ sprŏwi u niygo zmiany termiczne i asteroida niy poleci ku naszyj planecie yno kaj indzij. Nojgorzij, że na ta misjã chcōm posłać yno bezzałogowo satelitã. Na ryakcyjo z polskij strōny niy trza bōło dugo czekać. Sōm Pōn Prezydynt pedzioł, że niy dopuści do nojwiynkszyj klynski polskij polityki zagranicznyj we czwŏrtyj RP i yno skuli tego wybroł sie w tym tydniu do USA. Po jego byzuchu u Trumpa do mediōw trefiyło niyformalne zdjyńcie z Biołego Dōmu, na kerym amerykōński prezydynt siedzi przi szrajbtiszu, a Duda stoji wele niygo. Chop, kery to knipsowoł, wlŏz bez pozwolyństwa do biōra dwie minuty po tym, jak znerwowany Polŏk ciepnōł swojim stołkiym ku ścianie i ôbalōł sztynder z polskōm fanōm. Przezywoł prawie Trumpa za tyn cały miszōng w NASA, a Amerykōn chcioł go zbamōńcić fandzolyniym ô jakimś Trōjmorzu, bezpieczyństwie energetycznym i bazie wojskowyj w Polsce. Gizd chyba myśloł, że mŏ przed sobōm jakigoś cepa i może go robić za bŏzna. Nale Polski Prezydynt chyciōł go za kragel, trochã nim poszelōntoł i wytuplikowoł mu, skuli czego tak po prŏwdzie sie trefiyli. Potyn kŏzoł mu szrajbnōńć poświŏdczynie, że to Polŏki polecōm w kosmos posztrajchować asteroidã. Możno choć aby jednymu malyrzowi udŏ sie przi tym umrzić śmierciōm bohatyra. Kej fotograf wkarowoł do biōra, ôba prezydynty podpisywali prawie tyn dokumynt, co idzie uwidzieć na zdjyńciu. Duda sie na nim uśmiychŏ bo je rŏd, że to Polŏki ôcalōm świat i już zawdy kŏżdy bydzie mioł ta nacyjo w zŏcy. A krziwŏ afa ôd Trumpa świŏdczy yno ô tym, iże sie karlus yntlich pokapowoł, fto w polityce miyndzynarodowyj richtig rozdŏwŏ karty.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tōż, jak widzicie, prziszłość świata je w dobrych rynkach i wetnã sie, co żŏdyn z Wŏs już sie o bezpieczyństwo naszyj planety niy lynkŏ. Nale, kejby sie ta misja ale jakimś niyszczynsnym cufalym niy udała, to musicie wiedzieć, że asteroida piźnie w Ziymiã w roku 2135. Niby kupa czasu, nale bydziecie widzieć, iże te sto siedymnŏście lŏt minie wartko choby rajza Benego Kopicy autobusym nōmer dziewiyńdziesiōnt jedyn do Sosnowca.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.
Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza