Krzest ślōnskij edycyje „Kajś” we Parku Ślōnskim

W sobota, 8 października, ô piōntyj po połedniu we Rebel Garden Cafe, co je przi przodnich wrotach do Ślōnskigo Zoo, zacznie sie krzest ślōnskij edycyje „Kajś” ôd Zbigniewa Rokity.

Autōr we wpisie we społecznościowych mediach pisze na przileżytość wydanio „Kajś” po ślōnsku: „Wierza, iże kożdo ksiōnżka po ślōnsku to elymynt gōrnoślōnskij rewolucyje, co two, choć niykej myśla, iże sie zaczyno, a niykej, iże sie kōńczy. Ôgrōmno tajla Ślōnzokōw i Ślōnzoczek, społym zy mnōm, to sōm analfabecio ślōnskigo jynzyka. Rzodko w nim czytōmy, snadnij nōm czytać i pisać po polsku, ale możno czym wiyncyj bydzie do czytanio tym wiyncyj sie bydzie czytało. A możno dzisiej nojważniyjsze je, coby ksiōnżki po ślōnsku aby istniały – tak coby jak nojwiyncyj ôsōb uwierziło we ślōnskigo jynzyka istniynie”.

Bydzie szło trefić tak Autora, jak tyż Grzegorza Kulika, co ślōnsko wersyjo narychtowoł. Prawi ôn ô nij, iże to je „Ksiōnżk[a], co jeji Autōr sōm ô sobie pisze, że do ślōnskości dochodziōł bez dugi czas. Jo tyż dō nij musioł nojprzōd chyba dorosnōńć. Zdowo mi sie, że Nadgroda Nike, co ja dostoł łōńskigo roku Autōr za to dzieło, pokazuje, że możno pōmału Polska tyż do ślōnskości dorosto”.

Rokita dostoł we 2021 roku ze „Kajś” tak głowno nadgroda Nike, jak tyż nadgroda ôd czytoczōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Linki do lokalizacyje Rebel Garden Cafe:

Link do trefu na Facebooku sam.

Foto na wiyrchu: ôrganizatōr.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza