Kraj Morawskoslōnski: nojlepsze hotele ze Ślōnska

Latoś we 9. edycyji kōnkursu Czech Hotel Awards na nojlepsze hotele zajś piyrsze 3 place we kategoryji hotelōw 3-gwiazdkowych szafły ôbiekty ze ślōnskej strōny. Piyrszy plac zajōn Horský hotel Excelsior we Gōrnej Łōmnej wele Jablōnkowa, drugi plac hotel Pod Zeleným Dubem we Starym Bohuminie, a trzeci Hotel & Caffe Silesia we Fridku-Mistku.

Hotel Pod Zeleným Dubem, kaj łōnczōm dwa brzegi Ślōnska, je dobrze znany dlŏ wielu ślōnskich turystōw, kaj ôkrōm hotelu znojdziecie jeszczy restauracyjŏ a piwne i muzyczne SPA. Łōńskego roku przijechało sam na bezuch przeszło 5 tysiyncy gości.

Latoś we kōnkursie wziōnło udział 1.200 ôbjektōw, skuli czego Adam Wowra – gospodŏrz hotelu a restauracyji Pod Zeleným Dubem, mŏ ta nagroda fest w zŏcy: “Sōm my fest radzi, bo cyniymy zaufaniy naszych klijyntōw i robiymy wszystko, coby je utrzimać. Ale miast fajerować liczymy durch straty. Korōnawirus fest zaszkodziōł hotelōm i restauracyjōm. My sōm do tego blank przi granicy na rzyce Ôdrze, kerŏ je durch zawartŏ, a klijynci ze pōłnocnej tajli Ślōnska to srogŏ czynść naszych gości.”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza