Józef Porwoł: Ślōnsk

Tela sie godo ô ślōnskich kobiytach, ô naszych babach we polityce. Kiery zaś z nos pamiynto nasze ōmy, mamy, jaki ône były? To dziynki niym ślōnsko mowa je jeszcze żywo i w zocy, to ône rano budziyły naszych strzikōw a ôjcôw do roboty i kusku przed szychtōm a po niyj dowały. Z ôbiodym a niykiedy już yno ze swaczynōm czekały, dzieci chowali….

Dlo nich tyn wiersz ô Ślōnsku.

 

ŚLŌNSK

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Kaj zerkna na nosz Ślōnzek piykny aż żol.

Czymu sztyjc Pōn Bōczek, naszym wyjechać kożōm?

Niygospodarność i złość ludzko, biyda.

co inszego?

Jo tu byda przeca, bo żeś mojōm ôjczyznōm

Moga sie Cie ôglōndac codziynnie niczym przoci roztōmiłe,

 

Moga ôglōndać to, kaj nikaj na świecie niy znojda

Widok hołdy kero  tera już  na zielōno zakwito,

i  pola zalysiōne na żōłto ôd rapsu we pozimie,

Zaglōndōm na was moji zōmki kej z bajki.

lśnicie w dyszczu i pod słōńcym, kopuły kościołōw

co chwila pōmiyszanych ze szybami grubōw.

 

Jak mōm wyjechać,

kej widza chałupy krzywe i ankrowane,

a kole nich zygrōdki zadbane,

kej widza szyb czerwōny,

z piyrwej cegły budowany ,

nasze już zielōne łōnki,

a  czyste kole nich już wody .

 

Niy ôdjada, bo sam je serce moji,

tukej ziymia wōnglym i dobrociōm wōnio,

Szczyńść Boże wito, ziymia z Boże Pōmogej i Bōg Zapłać ôrano.

 

Niy ôdjada bo tukej moja Ôma i Ôpa mi przoli.

Dej pozōr tyż:  Gliwicka  stajnia

a Matka i Ôjciec rzykać pokozali i dzieci powoga z przociym dō mie majōm,

I w kōncu je tukej ta jedyno, co mi życie swojōm szwarnotōm umilo,

synsu życia dodowo, swojim ciepłym w biydzie ôkryje.

 

Niy ôdjada, chyba ze na chwila ino,

bo nikaj ni ma tak piyknie ,

bo to jest nasze.

 

to je ŚLŌNSK

fot. J. Porwoł

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza