Inkszo: Kalistenika – co to je takigo?

Kalistenika? To je jaki miano? Możno jako grecko wyspa? Niy? To cōż to je za chacharstwo?

Kupa ludzi sie mie pyto, co tyż to je ta kalistenika. A jako że je to ganc zocny szport, chciałach wos tu przekabacić na trynowanie. Kalistenika wziyna sie ze starożytnyj Grecyje i ze starogreckigo jynzyka przekłodo sie jōm jako siyła (sthenos) i piykno (kallos). Greki wiedziały, co robiōm! Ale po porzōndku.

Generalnie kalistenika to sōm ćwiczynia ze spotrzebowaniym masy włosnego ciała. Godajōm, że to je jedna ze zdrowszych zortów ruchu! Naturalnie a niyinwazyjnie poprowio siyła, mobilność i sprawność skuli tego, że ônaczy wszyski czyńści ciała.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do tryningu nie trza prawie żodnych klamotów, ani szłap sie nie zdo ôbuwać, bo nojzdrowiyj tak rychtyk sie ćwiczy po bosoku. Na poczōntek dobrze je zacznyć z trynerym, coby wytuplikowoł, jako ćwiczyć sprownie i bez felerów. Bo coby były dobre rezultaty, fest wożne je trynować porzōndnie i precyzyjnie.

A ćwiczynia sōm roztōmajte – pōmpki, podciōngniycia, przisiady, kaj jaki zorty brzuszków. Ôd nejprostszych ku nejtrudniejszym, bez przikłod: pōmpka na jednyj rynce, przisiad na jednyj szłapie, stoci na rykach abo na gowie. No dyć, skuli systematycznych ćwiczyń kalisteniki poradzisz być choby zwyrtny hampelman! Tryningi rozwijajōm ściygna, gibadła i miyśnie wewnytrzne, poprowiajōm stabilizacyjo postawy i koordynacyjo ruchowo.

Eszcze z rzeczy interesantnych – kalistenika trynujōm wojoki, cyrkuśniki i akrobaty skuli tego, coby se wyrychtować zwinność i wzmōcnić stabilizacyjo muskli. Coś w tym musi być, pra?
Ôsobiście jeżech fest rada z efektów, jaki mi przinosi kalistenika trynowano pod ôkiym dobryj instruktorki. Noreszcie znejdłach mało kōntuzyjny szport, muskle brzucha mom zocnie wyrzeźbiōne, bo sōm angażowane przi wiynkszości ćwiczyń, jeżech sprawno, a miyńśnie głymboki fest mi pōmogajōm przi inkszych szportach.

Ale wożno rzecz – żodne tryningi nie dowajōm fajnistych efektów, jak na wieczōr sie obżyro maszketami. Trza se dać pozōr, co sie jy, nawadniać sie i spać porzōndnie. Przi spaniu ciało ôd człowieka sie nojlepszy regeneruje, bez tego ani rusz.

Hnet wiosna. Chcesz być wyzgerny i mieć fajno sylwetka? To sebuwej sie a ciś na mata!

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza