Gōrnoślōnske Cyntrum Zdrowiŏ Dziecka dostanie 30 milijōnōw

Gōrnoślōnske Cyntrum Zdrowiŏ Dziecka dostanie 30 milijōnōw złotych unijnego dofinancowaniŏ. Pinōndze pōdōm na kupiynie maszineryje medycznyj, ale tyż na rozbudowanie systymu informatycznego w lazarycie.

Umŏwã ô dofinancowaniu podpisano było w piōntek. Dziynki nij Gōrnoślōnske Cyntrum Zdrowiŏ Dziecka dostanie 30 mln zł unijnego dofinancowaniŏ z Programu Ôperacyjnego Infrastruktura i Strzodowisko. Piniōndze z wiynksza pōdōm na kupiynie specjalistycznyj maszineryje medycznyj. Sprzynt trefi m.in. do pracownie yndoskopije, radiologije, lazarytowego laboratorium, a tyż na blok ôperacyjny, ôddzioł intynsywnyj terapije i ôddzioł neurochirurgije. Reszta pōdzie na rozbudowanie systymu informatycznego we GCZD.

Gōrnoślōnske Cyntrum Zdrowiŏ Dziecka to je jedyn z nojsrogszych lazarytōw dlŏ dzieci w Polsce. Fungujōm w nim 24 poradnie szpecjalistyczne, a tyż 17 ôddziałōw lazarytowych, a na jejich bazie 8 klinik Ślōnskigo Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placōwka przijmuje kole 17 tysiyncy pacjyntōw.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza