Godka Klachuli 20.02.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Moji Złoci!

Co sie teraz za dziwne rzeczy u nos dziejōm, to wōm padōm az niymożno. I dobrze, że już prziszoł post, to sie mozno ludzie i tez niektorzi ksiynża trocha ustatkujōm. Dyć w Krōlewskej Hucie w kościele św. Jadwiski zrobił jakiś niymiecki jezujita zebranie, na ktōre prziszli młodzi i starzi, katolicy i tacy co w nic nie wierzōm, kurzili, pluli, a tyn jezujita to godoł ô połogu i ô francach tak, ize sie baby nasze aze wstydziły i wyszły z kościoła. Zaś w kluczborskim krysie w jakimś wanielickim kościele był wiec niymiecki, na ktōrym przymawiało poru ôficerōw. Jak tak dalej pōjdzie, to chnet jesce z kościołōw kinymatografy i magazyny porobiōm, bo Miymcōm tam jest wszystko jedno. Po plebiscycie jak przidymy do katolickej Polski, to bydymy musieli niektore kościoły jesce roz poświyncać.

Prawiech była na gminie ôbejrzec, cych jest napisano na liście do plebiscytu i cy tys tam stoji Pietrek i Stazjo, bo ôna tez juz jest majorynt i bardzo se dufo, ize może dać głos za Polskōm. Spotkałach na gminie jedna znajōmo, co tam była skiz legitki i ta mi padała, ize ôna zno niejakoś Malchercyno z Rybnika, co to boroka płace i rynce załamuje, bo ji Miymcy skusili jej synka Jorga, ktōrymu dopiero jest 16 lot i zrobili z niego złodzieja. Napisała do tej miymieckej kanclarji plebiscytowej taki ôkropny listek, w ktōrym ôna choć sama jest Miymka, przeklino i woła ô pōmsta do nieba na tych miymieckich podburzacy. Hm, cłowiek sie ani juz nicymu nie dziwi, tacy ludzie, co bez sumiynio strzelajōm do kobiet jak na tyn przikłod te buksy ôd Kaffankego w Błażejowicach, i ci co zamordowali ks. Ruda, Niedurnego, Janasa, dr. Mielynckego i dużo inkszych niewinnych i dobrych ludzi, co chcieli zastrzelić ks. Kucki tak ize borok musioł swoja parafio ôpuścić, bo nie był pewno życio, co w kościele godajōm ô potratkach i ô rozmajitych paskudnych chorobach, co w kościołach kurzōm i plujōm, tacy tez zepsujōm niejednego młodego porzōndnego synka i zrobiōm z niego złodzieja i zbōja. No ale nasi ludzie to wszystko wiedzōm i ôni za to wszystko dostanōm ôdpowiedź przi głosowaniu, bo nawet ci, co teroz sōm cicho i nic nie godajōm, bo nie majōm tyla ôdwagi, abo sie tez bojōm, to potym przi plebiscycie na wszystko cygaństwo miymiecke i jejich zbrodnie i grzechy ôdpedzōm kartkōm: Za Polskōm!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Po tych ôstatkach toch tak jesce cało choćby połamano i zgaga mie pożżōnd poli, a ryma mōm, wōm padōm, że nie moga nastarcyć nosa ucierać, a to wszystko skiż Fyrtoka, bo ônego tam coś podeżgło i djoboł mu musioł za uchym podszepnōńć ô tym grzeble, straciłach przi tym jedyn trep, koszyk, boch prawie chciała iść po żymły, nestlik mi sie rozmotloł i wyglōndałach ôrzmamrano i rozciochrano choćby ta staro Hanecka, co sie to na starość przestrojiła. Ale zanim zapōmnia, musa wōm tez napisać, coch sie dowiedziała ôd jednej baby z Lublińca. Toli tam w jejich krysie w Kaletach jest jedyn żyd i tyn żyd jest (nie wystroście sie) sołtysym. Jo nie wiym, abo ci ludzie w Kaletach prziszli wszyscy ô rozum abo tez wszyscy majōm u tego żyda dług, bo ôn mo pōno sklep. To chnet ani nie do wiary, a jednak smutno prowda.

Byłach tez tu kejś u siostrzinicy w Raciborzu i ida se tak bez to miasto, prziszłach na taki plac, co sie nazywo Polko, patrza, stoji taki słup a na nim tabulka, ktora pokazuje na prawo i stoji na niej napisano: Zum Deutschyn Plebiszitkōmmissariat. Chciałach tys tam przi tej sposobności ôbejrzeć se dziyndza Ulicki i padōm se, to go kajindziej nie trefia ino tam i ida podług tej tabulki, patrza, a tu tako mało chałupka z takej poprzeginanej blachy, a na niej napisano: „Für Frauyn”. No i właza, a tu moji złoci, wiecie kajch wlazła, – toli za reszpektym do chaźla. Kto nie wierzi, niech idzie do Raciborza i niech sie przekōno, cy ta tabulka „Zum Deutschyn Plebiszitkōmmissariat” nie pokazuje prosto do chaźla.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Miymce jakoś sōm cicho i tak choćby jim psi krupy zjedli skiż tego iż im Francuzi wysznupali rewolwery, gwery i żyły w Bytōmiu w gerychcie a w Katowicach i w Mysłowicach na banie. Keby tak nasi ludzie bardziej dowali pozōr, toby tam jesce nie jedyn taki magazyn brōni znodli. Miymce wiedzōm, ize przi plebiscycie przepadnōm, tōz chcōm gwołtym Ślōnsk zabrać, ale jim sie to nie udo, bo my nie sōm Mazury i sie nie dōmy ani wystrasyć, ani ôcyganić. Dyć inni i u nos juz zameldowali nieboscykōw na plebiscyt, ale sie u nos diobligo kapnōm, bo my se wszystkich co tu chcōm przijechać bardzo dobrze ôbejrzimy. Na drugi roz wōm napisa coch widziała w Kluczborku i Ôleśnie, boch tam przedwcorym była u wydanej dziołchy po bracie.

Tōz do widzynio
Rōźla Pyscycka.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza