Godej, czytej a pisz: Jeszcze ô budowie zdaniōw po ślōnsku

Jeszcze ô budowie zdaniōw po ślōnsku.

PL – po polsku
SI – po ślōnsku

PL: Alojzy idąc drogą zobaczył leżącego na poboczu jakiegoś mężczyznę.
SI: Alojz szoł drōgōm a zejrzoł leżeć we rancie jakigoś chłopa.

PL: Widziałem z daleka ten jadący samochód
SI: Widzioł żech z daleka te auto jechać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

PL: Tutaj gdzieś słychać płaczące dziecko.
SI: Sam kajś słyszeć dziecko płakać.

PL: Czuję ten pachnący bez.
SI: Czuja tyn flider wōniać.

PL: Słyszę dzwoniący telefon.
SI: Słysza zwōnić telefōn.

PL: W ogrodzie słychać skrzeczące sroki.
SI: Na zegrodzie słyszeć skrzeczeć stroki.

PL: Zastał go siedzącego na krześle.
SI: Zastoł go siedzieć na stołku.

PL: Widziałem go łowiącego ryby.
SI: Widzioł żech go chytać ryby.

PL: Od padającego deszczu powstały kałuże.
SI: Padoł deszcz, a porobiyły sie kałuże.

PL: Obserwowaliśmy zachodzące słońce.
SI: Dziwali my sie, jak zachodzi słōńce.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza