Fojerman: Jo ślōnski pierōn…

Na Barbōrka ślōnsko wersyjo znanej bergmōńskej prziśpiywki we przekłodzie Stanisława “Fojermana” Neblika.

Bergmōński skarby pod ziymiōm
Głymboko fest skryte drzimiōm.
Na ścianach we przodkach bergmōńsko czelodka
Wybrała do skarbōw drōga.

Jo, herny bergmōn, mocny jek wōł,
Wygrzebuja wōngel z podziymnych dziur,
A tam na wiyrchu słōneczko ckni,
Babeczka czako i synek śpi.
A tam na wiyrchu słōneczko ckni,
Babeczka czako i synek śpi.

Bergmōńsko karbidka gore,
Choćby te słōńce na dole
Kōmbajn mi wygrzynie tyn wōngel spod ziymie
Dlo werkōw, dlo wsi a miasta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jo ślōnski pierōn spod Bytōmio,
Wygrzebuja wōngel dziynnie ôd lot
A tam na wiyrchu chałupa mōm,
W niyj staro czako, dziubeczek mōj.
A tam na wiyrchu słōneczko ckni,
Babeczka czako i synek śpi

Górnicze skarby pod ziemią
Głęboko ukryte drzemią.
Na ścianach, filarach górnicza już wiara
Wykuła do skarbów drogę.

Ja, dzielny górnik, silny jak tur,
Wydobywam węgiel z podziemnych gór.
A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.
A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.

Górnicza lampka się pali,
To nasze słonko w kopalni.
Kombajnem dziś węgiel pod ziemią dobędę
Dla fabryk, dla wsi i miasta.

Jo, śląski pieron spod Bytomia,
Wydobywam węgiel każdego dnia.
A tam na wierchu jest domek mój,
W nim stara czeka, dziubeczek mój!
A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.

Z polskygo na ślōnski przełożōł:

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 5.12.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Fojerman: Jo ślōnski pierōn…

 • 4 grudnia 2021 ô 15:22
  Permalink

  Tyn Fojerman mo rozum fajny a robotny, a Ôn tyż je fest robotny.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza