Ewa Grzesik: OSTERREITEN [+fotogaleryjŏ]

Wielkanocny pyńdziałek nikierzy już godajōm „Świyta, świyta i po świytach, ale nie tu w powiecie raciborskim, kaj we sztyrech wioskach: Pietrowicach Wielkich, Zawadzie Książęcej, Bieńkowicach i Sudole kultywowano je ôd ok. 1700 roku tradycyjo dziynkczynno-błagalno procesyjōw kōnnych po polach.

Jo trefiłach genau do miejscowości Sudōł, kaj zjechali sie wszyscy tutejsi gospodorze i ci kierzy przajōm jeździe kōnnej. Byli uczestniki ze Krakowa, Czech a nawet Monachium.

Wszyscy uczestnicy przy muzyce dechowi zbierajōm sie na drodze i czekajōm aż farorz pokropi cało procesyjo poto, żeby żodnymu z uczestnikōw nic złego sie nie stało i nie doszło do żodnego nieszczyńśliwego wypadku, bo i do takich niekiedy tyż dochodzi. Takigo kōnika trza przigotować, nie yno pod wzglyndym estetycznym ale i psychicznym, bo nie wszystkie na co dziyń widzōm tela ludzi i mogōm być nerwowe.

Na samym przodku rajtujōm jeźdźcy ze sztandarami i trzimiōm krziż i figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, a za nimi cały korowōd ôroz zacni goście: Ks. Bp archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski, Prezydent miasta Raciborza Dariusz Polowy i wiceprezydent Michał Fita. Potym wszyscy wyruszajōm całōm procesyjōm na pola, kaj przi trzech krzyżach zwanych „Urbankami” rzykajōm ô dobre plōny i urodzaj. Całōm drōgōm śpiywo sie ”Litanijo do Wszystkich Świyntych” na specjalno melodijo, kiero je znano yno w tych miejscowościach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tutejsi mieszkańcy gynau nie pamientajōm  daty tego zwyczaju i godajōm, że je ôn ôd pōnad sto lot i ôd zawsze, i nie wyôbrażajōm sie świōnt bez niego, i chocioż nikiedy padze dyszcz abo sypie śniegiym, bo na Wielkanoc mōmy przeca roztōmańto pogoda, to nie brakuje sam chyntnych do udziału w procesyji jak i samych mieszkańcōw, kierzy kibicujōm i podziwiajōm piykne stroje uczestnikōw. Nojpiykniejszym do mie ôbrozkiym było, jak dwie procesyje sudolsko i bieńkowidzko, w oddali prawie, że na horyzoncie w szczerych polach sie łōnczyły, a potym kożdo z nich poszły w swoja strōna, by na drodze ci co rajtujōm mogli sie pościgać i zakończyć procesyjo.

Jak my naliczyli latoś było 86 kōni, bez mała to mało, bo trefiajōm sia lata, kaj było ich kole 120 i wiyncyj, ale i tak czy było ich mocka czy ni, to widok tak piyknie wyglancowanych koni, ich tupot po drōdze i cały tyn widok prziprawio ô gynsio skōrka, a jo ze łezkōm w ôku prosiłach Pōnbōczka, żeby takie tradycje trwały jak nojdłużyj…

Jak chcecie przeżyć richtig piykne i inksze ôd wszystkich do tej pory świynta Wielkanocy, to przijedźcie na do nos na OSTERREITEN w ôkolice Raciborza.

Ewa Grzesik

Miyszkōm w Raciborzu, robia na banie fest, przaja tymu miastu i ślōnskej godce, mōm swoje lata, ôdchowane bajtle, a teroz sie chyciłach pisanio. Laureatka kōnkursu „Po naszymu, czyli po Ślōnsku” w 2017 roku o tytuł “Ślōnzoka Roku”. Jak mōm trocha czasu to ôdnowiōm jakeś stare meble.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza