Dziennik Robotniczy, 4.05.1913

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Taki strejk to jednako piykno rzecz.

Kej fedrujesz, to przez jedyn tygodziyń [sic] nie widzisz słōńca a przez drugi ani miesiōnca, bo albo śpisz albo siedzisz a mozolisz sie na dole, a te światła niebieske widzisz jyno latym, kej idziesz na szychta albo ze szychty, a na zima wcale nie. No, i trzaby tak wdycki robić, kejby to nie bōło za długo, a kejby tak zapłacili jak noleży. Ale kej nie chcōm, a trza przez cołki miesiōnc być gorszym jak bydle albo maszyna, coby mieć nieco forszusu a geltaku, to ôsmola tako robota. Lepszy mi dostać kelo markōw ôd ôrganizacje a robić se fajeramt. Chtōry mo kobiyta a dziecka, to sie śnimi poraduje a chtōry nie mo, to se idzie do ruły, a lerazki jeszcze na majluft s koleksami, tako i szychty nie zmitrynży a ucieszy sie tyż.

A nojlepsze sōm wiece a zgrōmadzynia, bo tam wdycki co nowygo. Niekerzi padajōm, iże już wszycko wiedzōm, co tam nasze mōwcy a z inkszych ôrganizacje strejkujōncych prawiōm: ale to jednako nie je prawie, kej tam nie idōm, bo kej sami wiedzōm wiynkszy, to niech inkszym tyż pedzōm mowa. A terazki sie podziwōmy, co panoczki kopalniane pedzōm. No, jo bo ech se już tak wyszpekulował, iże ōni pōno chcōm doczkać, aże sōm Duch świynty przińdzie na zielōne świynta i ôświyci ich głowiczki kerōm lepszōm lampōm berchmańskōm. Ale to sie wiy, iże jeszczy, bydōm mieli ôstuda, a gōrnikōm bydōm musieli dać, co ci chcōm; bo do ôpaty kużdyn chop dobry, ale do ciskanio wōzkōw nie, a do kilofa wcale nie, jyno tyn, chtōry je tego wyuczōny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tako jyno trzimejcie sie kupy, a dowejcie pozōr, coby wszyjscy strejkowali a coby bōła karność. Przeca w Belgji strejkowali, coby dostać lepsze prawo wyborcze no, i dostali, iże wszyjscy byli zgodni a trziźwi. A szpiclōm pokoźcie hirajn.

Wojna bałkańsko wnet miała mieć kōniec, a tu Nikita czornogōrski wziōn Skodar a na dymōnstrancjo floty ojropejskej wypuczōł pōno zadek. Tako sie Niymcy tym belajdygujōm, ale iże chcōm wdycki robić bozny s tym swojim frijdynsbynglym w pikelhaubie, to kozali cysarokōm a uhrōm, coby se zamby wyłōmali na Taraboszu. A możno tyż chcieli cysaroki a uhry wziōńć se kans Czornogōry a sandżak nowobazarski, tak, kej przedziyj wziyni se Bośnio a Hercegowina? Ale to bōłaby tyż szarpaczka na całkym Świecie. Pōno już jōm zapowiedzieli, ale jeszczy mi muszōm drutnōńć, jako je testamyntnie.

Gustlik Beskuryjo.

Foto: Monisiołek / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza