Dzieła ôd Feliksa Steuera za darmo

Feliks Steuer umar 30 mŏja 1950 roku, co ôznaczŏ, iże 1 stycznia 2021 roku podle ôrdōnku ô prawie autorskim autorske prawa majōntkowe do jego dzieł wygasły i ôd tego dnia mogymy je publikować bez potrzeby wykupowaniŏ licyncyje.

Steuer narodziōł sie we 1889 roku we Sulkowie. Sztudiowoł słowiańskõ filologijõ we Innsbrucku i na Ślōnskim Uniwersytecie we Wrocławiu. Po sztudyji wyrobiōł dyplōm rechtora i we Katowicach robiōł za rechtora i dyrechtora Państwowyj Gimnazyje Klasycznyj i Miastowyj Gimnazyje Matymatyczno-Przirodniczyj.

Do historyje ślōnskigo jynzyka przeszoł ôpracowaniym sztyrech dzieł ô mŏwie swojigo regiōnu. Dwie ś nich to naukowe prace dialektologiczne: „Dialekt sulkowski” z 1934 roku i „Narzecze Baborowskie” z 1937. Dwie nastympne to dziełka literacke: „Ostatni gwojźdźaurz” i „Z naszej źymjy ślůnskej”, ôba ze 1935 roku.

Mŏwa Baborowsko nŏleżała do dialektōw laskich, to znaczy tych, co ś nich Erwin Goj, co pisoł pod mianym Óndra Łysohorsky, stworzōł laski jynzyk literacki. Reszta prac tykała sie mŏwy ze Sulkowa, co je bliższŏ srogim ślōnskim dialektōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do napisaniŏ „Ostatnigo gwojźdźaurza” i „Z naszej źymjy ślůnskej” stworzōł nowy alfabet, moc zbliżōny do sulkowskij wymŏwy. Tyn alfabet – po małych modyfikacyjach – bōł krōtko na poczōntku XXI stoleciŏ rychtowany i widziany za podstawã do kodyfikacyje ślōnskijgo jynzyka.

We Bibliŏtyce Silling idzie znojś ôba dziełka przetransliterowane do alfabetu ślabikŏrzowego, co ôznaczŏ, iże jejich tytuły zmiyniajōm sie na „Z naszyj ziymie ślōnskij” i „Ôstatni gwoździŏrz”. Jedyn i drugi je dostympny do czytaniŏ prosto ze strōny, jak tyż we formatach pdf, epub, mobi i txt.

Dej pozōr tyż:  „Ślōnsko geszichta - nieznano, niezapisano, zapōmniano” - prolog

Mōm nadzieja, że jejich lektura tego prziczyni sie do lepszego poznaniŏ ślōnskigo jynzyka. Poczytejcie te i inksze ksiōnżeczki we Bibliŏtyce.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Dzieła ôd Feliksa Steuera za darmo

 • 22 stycznia 2021 ô 21:20
  Permalink

  Dyckich myśloł, co to dugsze je, fajny kōnski aże szkoda co take krōtke. Dycki fascynuje, co leksykã ślōnskŏ je do siã wszandy fest podobnŏ. Abo to już umie kuli lektury kōnskōw ze nŏrozmaitszych strōn Gōrnego Ślōnska? xD Kali sie czytać, możno praje kuli tego co idzie za porã minut przeczytać. In der Kürze liegt die Würze:)

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza