Crash test Bojek Fojermana

We “Bojkach Fojermana”, co sie latoś pokozały, je 28 rymowanek z ôbrozkami. To ksiōnżka do dziecek – i to wiyncyj do tych modszych. Na przileżytość pandymicznego zawarcio zrobiōłech jij crash test i wziōnech jōm za heft do czytanio i zajyńć z synkiym, kierymu je piyńć. Bōłech ciekow, jeźli we praktyce nado sie i do nauki, i do graczkōw z bajtlym.

Czytalimy to pora wieczorōw – kożdy roz po trzi, sztyry wierszyki. Piyrw czytalimy roz, z tuplikowaniym słōwek, co ich bajtel (abo jo) mōg niy znać, abo znać w inkszyj formie. Potym drugi roz – jak czytanie szło już leko. Dalij z poru wierszy synek wybiyroł tyn, kierymu był nojwiyncyj rod, i rysowoł ś niego jako scynka. Na ôstatku mioł jeszcze ô nij poôzprawiać: co narysowoł i po jakimu prawie to.

Jednyj rymowanki, co nōm sie nojwiyncyj widziała, zaczlimy sie uczyć na pamiyńć. Tōż: “Jedzie cug, jedzie cug | Aże glajzy zwōniōm…”.

Tak tyż ze ksiōnżki, co jōm fto majorynt poczyto na roz, zrobiylimy se piyńć wieczorōw z zajyńciami ze ślōnskōm godkōm (i durch nōm jeszcze ôstała ôstatnio raja). Chocioż, trza pedzieć, niy rozchodziyło mi sie tak ô lekcyje z godki, jak ô te graczki… Nojwiyncyj chciołech, coby sie mu niy mierzło.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I ja – “Bojki Fojermana” prawie to dowajōm: przileżytość do siedniyńcio z bajtlym i poczytanio społym – po naszymu. Gibko sie klaruje paket tych wierszykōw, co sōm nojlepij udane: bo snadnie sie je czyto, abo leko wlatujōm do gowy, abo niy ma w nich nic, co my by widzieli za dziwne. Ô jednych synek pado “Czytōmy jeszcze roz!” – inksze ôba my radzi przeskoczyli. Przi tych najlepszych ani niy ma problymu ze “cudzymi” formami – abo je leko zamiynić na swoje, abo tak pasujōm, iże styknie pedzieć “a my by na to pedzieli tak a tak” i wszysko sztimuje.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.09.2021

Niy idzie ani pedzieć, jak fest potrzebujymy takich ksiōnżek. Ajnfachowyj materyje do ajnfachowego używanio: ksiōnżek do czytanio z bajtlami a graczek z naszōm godkōm. “Bojki…” wōniajōm na normalność, w kieryj ze ślōnskimi bajtlami ślōnskie ôjce mogōm sie pobawić po ślōnsku bez przeskakowanio ôroz do inkszyj godki.

Mōj crash test sie udoł. Żodnymu bajtlowi przi testowaniu niy stała sie krziwda, a sōm ôbiekt dostowo atest. Aże bych chcioł, coby niykiere starsze teksty ôd Stanisława Neblika – te ze zbioru “Do rymu po naszymu…” – tyż sie pokozały ze ôbrozkami, narychtowane ekstra do bajtli. Szło by wtynczos posiedzieć z dzieckiym jeszcze pora wieczorōw wiyncyj.

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

4 kōmyntŏrze ô „Crash test Bojek Fojermana

 • 1 siyrpnia 2021 ô 09:18
  Permalink

  U nos sie godało ” do dom” somsiadka z prawyj zajty wołała ” du dom”, a ta ze lewyj zajty “kom na Hałzy”. Pozdrowiom Fojermana, Utopka, Klachula Cila i wszyjskich kierzi szrajbujom po ślonsku.

  Ôdpowiydz
 • 7 czyrwnia 2021 ô 22:11
  Permalink

  Chop kery pisoł te bojki bydzie z Rybnika. Yno tam godajom „du dòm” 🙂 Ôma z Königs Hutte nie mogla sie nadziwować jako to idzie tak gôdać.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza