Crash test Bojek Fojermana

We “Bojkach Fojermana”, co sie latoś pokozały, je 28 rymowanek z ôbrozkami. To ksiōnżka do dziecek – i to wiyncyj do tych modszych. Na przileżytość pandymicznego zawarcio zrobiōłech jij crash test i wziōnech jōm za heft do czytanio i zajyńć z synkiym, kierymu je piyńć. Bōłech ciekow, jeźli we praktyce nado sie i do nauki, i do graczkōw z bajtlym.

Czytalimy to pora wieczorōw – kożdy roz po trzi, sztyry wierszyki. Piyrw czytalimy roz, z tuplikowaniym słōwek, co ich bajtel (abo jo) mōg niy znać, abo znać w inkszyj formie. Potym drugi roz – jak czytanie szło już leko. Dalij z poru wierszy synek wybiyroł tyn, kierymu był nojwiyncyj rod, i rysowoł ś niego jako scynka. Na ôstatku mioł jeszcze ô nij poôzprawiać: co narysowoł i po jakimu prawie to.

Jednyj rymowanki, co nōm sie nojwiyncyj widziała, zaczlimy sie uczyć na pamiyńć. Tōż: “Jedzie cug, jedzie cug | Aże glajzy zwōniōm…”.

Tak tyż ze ksiōnżki, co jōm fto majorynt poczyto na roz, zrobiylimy se piyńć wieczorōw z zajyńciami ze ślōnskōm godkōm (i durch nōm jeszcze ôstała ôstatnio raja). Chocioż, trza pedzieć, niy rozchodziyło mi sie tak ô lekcyje z godki, jak ô te graczki… Nojwiyncyj chciołech, coby sie mu niy mierzło.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I ja – “Bojki Fojermana” prawie to dowajōm: przileżytość do siedniyńcio z bajtlym i poczytanio społym – po naszymu. Gibko sie klaruje paket tych wierszykōw, co sōm nojlepij udane: bo snadnie sie je czyto, abo leko wlatujōm do gowy, abo niy ma w nich nic, co my by widzieli za dziwne. Ô jednych synek pado “Czytōmy jeszcze roz!” – inksze ôba my radzi przeskoczyli. Przi tych najlepszych ani niy ma problymu ze “cudzymi” formami – abo je leko zamiynić na swoje, abo tak pasujōm, iże styknie pedzieć “a my by na to pedzieli tak a tak” i wszysko sztimuje.

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Niy idzie ani pedzieć, jak fest potrzebujymy takich ksiōnżek. Ajnfachowyj materyje do ajnfachowego używanio: ksiōnżek do czytanio z bajtlami a graczek z naszōm godkōm. “Bojki…” wōniajōm na normalność, w kieryj ze ślōnskimi bajtlami ślōnskie ôjce mogōm sie pobawić po ślōnsku bez przeskakowanio ôroz do inkszyj godki.

Mōj crash test sie udoł. Żodnymu bajtlowi przi testowaniu niy stała sie krziwda, a sōm ôbiekt dostowo atest. Aże bych chcioł, coby niykiere starsze teksty ôd Stanisława Neblika – te ze zbioru “Do rymu po naszymu…” – tyż sie pokozały ze ôbrozkami, narychtowane ekstra do bajtli. Szło by wtynczos posiedzieć z dzieckiym jeszcze pora wieczorōw wiyncyj.

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

4 kōmyntŏrze ô „Crash test Bojek Fojermana

 • 1 siyrpnia 2021 ô 09:18
  Permalink

  U nos sie godało ” do dom” somsiadka z prawyj zajty wołała ” du dom”, a ta ze lewyj zajty “kom na Hałzy”. Pozdrowiom Fojermana, Utopka, Klachula Cila i wszyjskich kierzi szrajbujom po ślonsku.

  Ôdpowiydz
 • 7 czyrwnia 2021 ô 22:11
  Permalink

  Chop kery pisoł te bojki bydzie z Rybnika. Yno tam godajom „du dòm” 🙂 Ôma z Königs Hutte nie mogla sie nadziwować jako to idzie tak gôdać.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza