Bytōm: ôżartŏ ōma za kerownicōm

Bez 0,6 prōmila alkoholu w ôrganiźmie miała 76 lŏt starŏ kobiyta, kerŏ wczorej sprawiyła kolizyjõ drōgowõ w bytōmskich Szōmbierkach. Ôżartŏ kobiyta bez prawa jazdy dokludziyła do zderzyniŏ aut. Terŏz ô jeji losie uzdŏ gyricht. W hereszcie może przepyńdzić nawet 2 lata.

Wczorej po połedniu na krziżōwce ulic Ôrzegowskij z Grota-Roweckigo trfiōł sie wypadek. Szoferka renaulta strzasła sie z inkszym autym. Podszukowanie trzyźwości bytomianki wykŏzało bez 0,6 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. Ôkrōm tego pokŏzało sie, iże kobiyta niy mŏ uprawniyń do kerowaniŏ wozidłami. Terŏz ô dalszym losie 76-latki uzdŏ prokuratōr. Grozi jij kŏra do 2 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza