Bŏjki Hankowe dlŏ bajtli grzecznych i rozumnych (cz. 2 – Bŏjka ô kozie)

Bŏjki te ôpedzioł nōm Hanek.

Aleksander Lubina ôpowiŏstkã Hankowã spisoł.

Ewa Wrożyna namalowoła piykne akwarele.

Mirosław Syniawa bŏjki na ślōnski tumaczōł.

Cz. 1: Bŏjki o kurce i ô kocie.

Cz. 2: Bŏjka ô kozie

Koza, jak to koza, była wrazidlatŏ i ździebko upartŏ. Rada sie asiyła. Łaciatŏ koza to niy bele fto. Jakich to ôna niy miała przodkōw.

Co to ôna niy je! Czego to ôna niy wiy! Czego to ôna niy jadła!

Kozy jedzōm wszyjsko. Jedzōm wszyjsko, co znojdōm. Tōż Yma, bo to ô kozie Ymie ta bŏjka, zeżyrała zboże z wypuszczkami kurzyntōm, siano ôwcōm, futrōnek Erwinowi, strzewiki Filipowi, Paulkowi halsband, napoczła i ucho ôd Pyjtra, dyć tyn ôcucnōł i podrŏpoł jyj nos.

Kozy jedzōm wszyjsko. Jedzōm wszyjsko, co znojdōm. Tōż Yma wyrzōndzała strōmōm i krzōm. Łōński rok Yma zeżarła ślazowe rōże, słōneczniki i hanyski. Dwa lata tymu straciyła sie rajfa!

Zjadła tyż Yma wszyjske rozumy. Yma mŏ siostrã – Ernã. Erna jet roztropnŏ. Erna upozorniŏ Ymã na skutki gupoty. Yma niy suchŏ Erny. Yma wiy lepszyj. Słyszała Yma, że na zŏpłociu rośnie moc gymizy i ôwocu, co ich jeszcze niy jadła.

Umiyniyła se Yma skosztować niyznanych jyj maszketōw. Jak sam ale wydostać sie na wolność? Jak przelyź bez płot? Łazi koza wduż płota. Łazi i łazi. Łazi i myśli ô tym, co jyj padała stroka.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Stroka Magdalyna narozprawiała Ymie ô cudach za płotym.

Za płotym wszyjsko jest smaczniyjsze i wiynksze. Nō i wszyjsko je dlŏ wszyjskich. A nojbarzij dlŏ wszyjskich kōz. Kapusty majōm gowy jak nojwiynksze banie. Szałŏt rośnie tak wartko, że żŏdyn rŏz niy brakuje świyżego.

Łazi Yma wduż płota, dziury w całym szukŏ i blyńdzi ô kapuście i szałŏcie. Blyńdzi ô zezimkowyj brzozie, ô skŏkaniu na krziwe strōmy, ô brykaniu, ô meczyniu na głos.

Łazi koza wduż płota i dziury szukŏ. Trŏwy niy szkubnie, krasikōniu niy ruszy, mlycza nie urwie. Za płotym trŏwa, krasikōń i mlycze wiynksze sōm i take inksze, take zapłotowe. Radowała sie koza na maszkety, plac w żołōndku rychtowała se na wyblyndzōne maszkety.

Łaziyła koza wduż płota dziyń cołki i nic niy jadła.

Łaziyła koza wduż płota drugi dziyń i dalij nic niy jadła. Łaziyła koza wduż płota trzeci dziyń i dalij uwziyńcie nic niy jadła… Na sztwŏrty dziyń Yma niy wylazła z chlywika, a Erna miała mlycze i krasikōń dlŏ siã. Snadnōm rzeczōm, jak niy pas sie spyntany Erwin.

C.d.n.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza