Zobrze: Szandarzi chyciyli chopōw, co wyciepowali niylegalne ôdpady

Zobrscy policyjōny chyciyli dwōch chopōw, co przewoziyli ôdpady i wyciepowali je na terynie Zobrzo. Ôstali ôni ôsadzyni w policyjnym hereszcie. Podyjzdrzani prziznali sie do winy. Na czas trwanio postympowanio prokuratōr ôbjōn ich policyjnym dozorym.

Zobrscy policyjōny, co zajmujōm sie zwalczaniym przestympczości ekōnōmicznyj robiōm nad sprawōm wyciepniyntych na terynie Zobrzo ôdpadōw z tworziw sztucznych, a tyż ciekłych, trzimanych w 1000-litrowych zbiornikach, tm. mauzerach. We sprawa zaangażyrowani ôstali tyż policyjōny z zobrskij drōgōwki, kerzi kludziyli nasiylone kōntrole lastautōw. Skozane były zorty wozideł, co niymi interesowali sie szandarzi, co walczōm ze przestympczoścōm przeciwko strzodowisku.

Jak szef zobrskij drōgōwki wrocoł po dinście do dōm, to ôboczōł na terynie Bytōmia take lastauto. Poprosiōł tōż dyżurnego bytōmskij kōmyndy ô pōmoc. Wozidło było zastawiōno, a kōntrola pokozała, iże dwōch chopōw wiozło trzi zbiorniki niylegalnych ôdpadōw do wyciepniyńcio. Chopi byli wrażyni do heresztu, a jak szandarzi weszli do garażu ôd żōny ôd jednego z chycōnych, to znodli w nim dalsze sześ mauzerōw ze ôdpadami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôkrōm tego pokozało sie, iże chopi pora dni wczaśnij ôstawiyli zagraniczne ściepki z tworziw sztucznych w Zoborzu i Makoszowach. Podyjzdrzani usłyszeli ôbskarżynie składowanio i transportu ôdpadōw przeciw przepisōm. Na czas postympowanio ôstali ôni ôbjynci policyjnym dozorym.

Ino w ôstatnim czasie na terynie Ślōnska, dziynki zaangażowaniu policyjōnōw, co walczōm ze przestympczościōm przeciwko strzodowisku, udaremnione było poranoście przipadkōw prōb niylegalnego wyciepowanio ôdpadōw na terynie m.in.: niyczynnych żwirowisk i grub ôdkrywkowych jak tyż składowanio niybezpiecznych ôdpadōw we ôpuszczōnych halach magazynowych i pustostanach.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Zdrzōdło i fotografije: KMP Zobrze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza